Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/51

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Ada kone naga gede pesan. Tegakina lantas nagane teken I Rare-

angon ka puri. Ngokok kone nagane ento salantang jalan. Suba

neked di bancingah, nglepat ikut nagane bakat pentala kone candi

bentare, aas candi pamedal Ida Anake Agung. Anake di bancingah

pada pablesat mlaib. Takut teken naga. Ida Anake Agung mara

mireng orta dogen suba Ida ngetor, kalingke ngaksinin, meh Ida

lemet prajani. Kapangandikaang lantas I Rareangon ngediang naga-

ne ento. Budal lantas I Rareangon negakin naga. Teked jumahne

nagane ento lantas pastuna teken kurenanne, dadi lu.

Kacrita Ida Anake Agung angob pesan teken kasaktian I

Rareangone, dadianya mawuwuh-wuwuh sengit kayun Idane. Buin

maninne lantas I Rareangon kandikaang ngalih tabuan sirah. Ditu

lantas kurenanne ngadaang tabuan sirah ambul guungane geden

umahne, buin sedeng benbena, pagrieng inanne galak-galak. Ento

kone tengtenga teken I Rareangon abana ka puri. Suba teked di

puri, pesu makejang inan tabuane, sahasa ngrebut ngacelin Ida

Anake Agung. Ida Anake Agung lantas nyeleati, anggan Idane beseh

makaukud. Suba suud ngacelin, tabuane lantas nambung. Payu

mrampa Ida Anake Agung ka pamreman, nglantas Ida tuara meling-

meling teken raga. Buin maninne lantas Ida newata. Muug tangise

di jero puri, tan papegatan.

Ditu lantas I Rareangon ka purian ngalih I Lubangkuri. Tur

lantas ajaka mulih kumahne, ia lantas anggona kurenan.

Kacrita sapanewatan Ida Anake Agung, kasub pesan ka-

saktian I Rareangone, lantas I Rareangon kadegang agung baan

panjake.- 48