Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/47

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

9. I RAREANGON


Ada anak cerik muani madan I Rareangon sai-sai kone ia

ngangon kebo. Sambil ngangon sai-sai ia ngae wayang-wayangan

di tanahe. Ban sai-sai keto dogen gegaenne, dueg kone ia ngae

wayang muah gegambaran, nganti ngon pada timpal-timpalne ane

ajak-ajaka ngangon.

Sedek dina anu ngae kone I Rareangon gambar anak luh di

tanahe. Ban jegeg goban gambare ento, tusing kone usapa, lantas

adanina kone gambare ento I Lubangkuri.

Kacrita Ida Anake Agung sedek maalon-alon matetulupan,

rauh Ida di tongos I Rareangone ngangon, kapanggihin lantas

gegambaran I Rareangone ento. Angob Ida Anake Agung ngaksi

gambare ento, dadianya kandikain pangangone makejang, "Cerik-

cerike nyen ngae gambare?"

Aturanga lantas teken pangangone," I Rareangon".

Ngandika Ida teken I Rareangon, "Rareangon, cai ngae

gambare ne?"

"Inggih titiang".

"Dija cai taen nepukin anak luh buka kene, orahang teken

gelahe!"

"Titiang matur sisip Ratu Dewa Agung, tan wenten pisan

titiang naen manggihin jadma mrupa asapunika".

"Men dadi cai bisa ngae gambar I Lubangkuri?"

Matur I Rareangon,"Punika sangkaning titiang ngawag-awagin,

Ratu Dewa Agung".

"Ah gelahe tuara ngugu, kema alihang gelahe I Lubangkuri,

yan cai tuara nyidaang, mati polon caine!"

Mara keto pangandikan Ida Anake Agung, ngeling lantas I

Rareangon mulih, kebonne kutanga di pangangonan. Teked jumahne,

takonina kone teken memenne, "Kenapa cai dadi ngeling, Cening?"

Tuturanga lantas undukne, kapangandikaang ngalih i Lubangkuri

teken Ida Anake Agung. Sedih kone bareng memenne.

Kacrita jani petenge, mara I Rareangon pules, lantas ia ngipi

katurunan Betara. Ngandika kone Ida Betara teken I Rareangon,


- 44 -