Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/46

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

makejangne apang icang nawang". Ditu lantas I Botol nuturang sakadi-kadinne.

Masaut I Kancil, "Nah,lamun keto paling melaha iba Samong. macelep malu iba mulihan, apang kai nawang tongos ibane jumah- an, kenken abet ibane ditu?. Muah dija iba nongos, apang mangdene beneh baan icang mragatang prakaran ibane arepe teken ia i manusa", Ditu laut I Samong ngenggalang ia mulihan ka jebage. Sasubane ia di tengah, enggalanga lantas ngubetang jlananne tur kancinga teken I Kancil.

"Nah, jani", keto munyinne I Kancile teken I Botol, "Kemo cai suba mulih, krana cai sing ja payu amaha teken I Samong. Nanging ingetang pesan, mani puan da pesan cai sepan iju ngugu omongan anak ane mangranaang nyengkalen deweke! Pinehin malu di ati satonden cai nyalanang!"

Ditu lantas I Botol mulih mlipetan kumahne. I Kancil masih bareng ia magedi. Jani nu I Samong dogenan ditu padidina groeng- groeng tur maselselan, nyelselang buat kabelogane, bakat baana melog-melog teken I Kancil, kanti ia berag arig.

Kasuen-suen lantas ia mati, baane tuara taen ngamah apan- apan.


- 43 -