Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/44

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

8. I BOTOL TEKEN SANG SAMONG


Kacrita I Botol ia luas ka tengah alase lakar ngalih saang.

Kancit ia ningeh munyin samong magroeng. Mara ia matolihan ka

samping, laut ia nepukin samong kena jebag. Matakon I Botol teken

Sang Samong, "Ih, iba Samong, ngujang iba dini?" Masaut Sang

Samong, "Awake kabelog-belog macelep mai, krana dini ada bangken

bojog. Kaden awake ja lakar tuara ngranaang kenken. Mara awake

teked jumahan, laut magledeg jlananne, tusing dadi baan awake buin

pesu. Tulungin ja awake jani. Yen nyak cai nulungin awake mesu-

ang uli dini, awake masanggup tuara lakar mencanen sesaman ibane

dadi manusa!" I Botol ne mula medalem Sang Samong, tusing

buin ia minehin lakar kadadianne mani puan. Laut ia ngungkabang

jlanan jebage; I Samong lantas pesu. Mara ia neked diwangan, laut

ia magroeng tur ngomong, kene munyinne, "Ih iba manusa, taanang

tendas ibane jani. Gantin kaine jani aget maan ngamah manusa".

I Botol ia tengkejut pesan, laut ia makruna, "Ih, iba Samong,

dadi keto iba ngaba keneh tekening kai. Tusing pesan iba bisa

ngalap pitresnan anak".

"Kenken-kenken korahang, sing bisa ngalap pitresnan anak,

keto? Da buin kai dadi buron, manusane ane nu tegehan bangsan-

ne tekening kai, masih tusing bisa ngwales tresnan anak".

"Awake tuara pesan ngugu petan ibane keto, ngorahang manusa

ne tuara bisa ngwales tresnan anak".

"Nah, yan iba tuara ngugu, jalan jani takonang tekening

burone ane len-lenan. Yen manusane benehan, iba rahayu, nanging

yen pelihan manusane, tan pariwangde lakar iba ngemasin mati

amah kai", keto pasautne Sang Samong.

I Botol lantas ia nuut paitungan I Samonge, laut makadadua

lantas majalan. Di tengah jalan lantas ia macunduk teken I Jaran.

Lantas I Botol nuturang saunduk-undukne arepe tekening I Samong.

Sasubanne I Botol suud nuturang unduk-undukne teken I Jaran,

lantas ia ngomong, "Samong iba ane benehan, krana manusane tuara

pesan bisa ngalap legan anak. Tingalin ja kai, suba kai tua buka

jani, laut kai kutanga. I maluan kaine nu bajang tur kereng, kai

sai-sai anggona ngedeng dokar, mamondong padi di masan anake


-41-