Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/43

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Begbeg keto dogen gegendinganidane. Suba jene sanja mantuk kone Raden Galuh. Mara Ida rauh di puri takenina lantas teken ajinida- ne, "Be Cening kenapa dadi bengul mara teka?"

Matur Raden Galuh, "Tiang ngrereh danyuh, laut encehina baan semute".

Kacrita buin maninne buin kone Raden Galuh nelokin layon biange, masih gendingang Ida dogen. Nyanjaang mara kone Ida mantuk, neked Ida di puri, buin takenina teken ajinidane. Masih keto pasauridane. Aturanga encehin semut. Buin maninne buin kone Raden Galuh kemo mangelingin layon biange. Intipa lantas teken ajinidane. Nget cingakin Ida okane nangis sambilanga magendingan. Dening keto kapaakin lantas okane, lantas takenin Ida. Masaur oka ne, "Puniki sampun i biang. Guru!".

"Beh Cening, guru sing pesan kingetan baan biang Ceninge. Nah jani dening suba sanja, jalan Cening mulih!" Dening suba kanti pang kuda-kuda ajakin ida okane mantuk tusing kayun, lantas kalahina. Buin maninne mara delokin Ida kema, dapetang Ida oka ne suba seda. Ditu lantas nangis Ida Mantrin Koripan. Layon rabi- ne kalih okane, lantas kaajak mantuk tur lantas kaplebonang.


- 40 -