Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/42

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

7.PAN TUUNG KUNING TEKEN MEN TUUNG KUNING.


Ada tuturan satua Pan Tuung Kuning teken Men Tuung Kuning. Pan Tuung Kuning anteng pesan mabianan ajaka kurenan- ne.

Kacrita pabiananne Pan Tuung Kuning karusuhan baan bikul. Ane ngrusuhin, bikul kadaden rabin Mantri Koripan. Mantri Ko- ripan madue oka adiri istri. Dening sai-sai pabiananne Pan Tuung Kuning karusuhin, ngomong lantas Men Tuung Kuning, "Bapanne- Bapanne, jalan ja kenain jeet ane ngrusuin pabianane, lan!"

"Jalan", keto abetne ane muani. Makena lantas ia jeet di pabiananne.

Kacrita teka lantas I Bikul nglincak di pabianan Pan Tuung Kuninge ngalih tuung, kesela muah ane len-lenan. Dadi kena jeet kone lantas I Bikul.

Kacrita Pan Tuung Kuning nelokin jeetne kabian, dapetanga lantas I Bikul kena jeet suba mati. Bikule ento mamua jlema, mawak bikul. Embusa kone bikule ento tur entunganga di padang-padange.

Kacrita kone jani Mantrin Koripan. Dening suba makatelun rabin idane tuara rauh, lantas Ida ngrereh mailehan. Panggihin Ida lantas bangken bikule maan kena jeet, nanging tusing uningina ento kadaden rabin idane. Dening kanti makelo Ida mailehan ngrereh rabin idane masih tusing panggihin Ida, lantas Ida mantuk. Di subane Ida rauh di puri, mataken lantas okanidane, "Guru- Guru, dija nika i biang?"

Masaur lantas ajinidane, "Beh Cening, biang Ceninge anak luas i telun, kayang jani tonden teka. Guru suba ja ngalih mailehan, nanging tusing tepuk".

Mara keto pangandikan ajinne, lunga lantas Raden Galuh ngrereh biange.

Tan kacrita pamargin Raden Galuh, kapanggih lantas bangken bikule. Dening uningin Ida bikule ento kadaden biange, ditu lantas Ida nangis sambilang Ida ngendingin biange, "Mara biang seda, kutanga di padang-padang, mara i guru seda upaanga gong gambang".

- 39 -