Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/41

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

inget pesan Cening teken bapa. Tusing naen bapa teken Cening buin idup".

"Tiang anak tusing mati Bapa, anak Widine sueca gati teken tiang Bapa, sangkal tiang tusing mati. Nah pabawakin suba raose, jalan mulih apang enggal tiang nepukin i meme", keto abetne I Tuwung Kuning, mulih lantas I Tuung Kuning ajaka bapanne.

Tan kacrita di jalan, kacrita suba teked jumahne. Beh aeng kone kendel memenne mara teka I Tuung Kuning. Geluta kone lantas I Tuung Kuning teken memenne pangelingina, "Cening Tuung Kuning, sing madaya meme nyai buin mlipetan mulih, kaden meme nyai suba mati".

Tan kacrita legan nyet meme bapanne I Tuung Kuning, jani liu kone ua desane pada madelokan kumahne I Tuung Kuning, baane I Tuung Kuning maorta suba mati laut teka. Dadi liu tutur- ne I Tuung Kuning teken anake madelokan kema, nuturang tingkah dewekne ajaka luas teken bapanne. Ngon pesan kone pada anake madingehang tuturne I Tuung Kuning, buung mati tur nawang Suargan. Amiug lantas ortane kanti neked ka puri. I Tuung Kuning nawang Suargan kapireng lantas teken Ida Anake Agung. Dening meled pesan Ida mirengang tutur I Tuung Kuninge, lantas Pan Tuung Kuning kesengin apang ngatehang pianakne ka puri.

Kacrita parek suba Pan Tuung Kuning ajaka pianakne ka puri, kandikaang lantas I Tuung Kiming nuturang tetingkahan Suargane baan Anake Agung, uninganga lantas teken I Tuung Kuning te- tingkahan Suargane batas ane tepukina.

Suba kone keto, dening I Tuung Kuning anak melah gobanne, lantas buduh Ida Anake Agung teken I Tuung Kuning. Apa nyak lantas I Tuung Kuning ditu teken Anake Agung, kene pangandikan Idane teken bapanne, "Cai Pan Tuung Kuning, ne panak caine depin suba ia dini, gelah ngidih bakal anggon kurenan!", keto pa- ngandikan Idane. Pan Tuung Kuning tusing bani tulak.

Kacrita dadi rabi lantas I Tuung Kuning, to bapanne lantas kaicen pangkat prebekel.

-38-