Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/38

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Masaut lantas ne luh, "Enden kone malu, anak ia nu ngembus talin tampar!".

"Ne kenken sih jlemane totonan, kema buin alih tunden enggal-enggal mulih!" Keto abetne I Pudak, nyrutcut lantas kuren- anne buin ngalih panakne. Suba kone teked ditu, tundena kone pianakne mulih enggal-enggal.

"Enden malu Meme, tiang nu ngodot tunun", keto kone pa- sautne I Tuung Kuning, lantas memenne morahan teken kurenanne.

"Beli Wayan, beli Wayan, enden kone malu, anak ia nu ngodot tunun!"

"Beh magenep gati sangkenne I Tuung Kuning, kema bin alih, bin sep nu ngenken ia orahanga ibanne!", keto abetne I Pudak, majalan lantas kurenanne. Suba kone keto dapetanga lantas ia suba suud ngetep tununne.

"Cening-Cening Tuung Kuning dong jalan mulih!" "Enden malu Meme icang nu mambuh bin akesep dogen", keto pasautne I Tuung Kuning, mulih kone memenne. Teked jumah, orahanga kone panakne nu mambuh.

"Nah sing sajaan, ada dogen sangkena I Tuung Kuning, kema buin alih! Yan sing nyak mulih, awake kema bakal ngalih, bakal bragedeg tendasne bes ada dogen sangkenne", keto abetne I Pudak, buin lantas kurenanne ngalih pianakne.

Kacrita suba ia neked ditu, dapetanga kone pianakne suba nganggo sarwa putih, naen suba ia I Tuung Kuning lakar matianga teken bapanne. Mara memenne neked ditu, ngomong lantas I Tuung Kuning, "Meme, tuyuh Meme busan-busan ngalih tiang, nah jalan jani majalan mulih", keto abetne I Tuung Kuning, ngembeng-embeng kone yeh paningalan memenne.

"Jalan Cening, dong kema morahan teken dadonge!" Morahan kone lantas I Tuung Kuning teken dadongne, "Dadong, Dadong, tiang ngalahin Dadong jani. Tiang meh sing mlipetan apa jenenga buin mai ngidih nasi teken Dadong. Tiang pedas suba matianga teken i bapa. Nah dumadak ja Dadong apang makelo idup, tiang ngalahin Dadong maluan", keto abetne I Tuung Kuning, ngeling kone lantas dadongne.

"Nah kema Cening mulih! Di benengan kenene nyai lacur

- 35 -