Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/37

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

dasang madingehang, Begbeg keto dogen kekruyukan siape. Beh belog-beloga awake teken I Wayan. Widine dadi ajak keto, prajani siape bisa ngorahang". Keto kenehne I Pudak. Kaukina lantas kurenanne, "Wayan, Wayan, mai ja malu!" Suba nyagjag lantas kurenanne matakon lantas I Pudak, "Dingeh nyai munyin siape, i cening kingsanang nyai kone jumah memene, to arin-arinne dogen baang nyai siape", keto abetne I Pudak. Keleh-keleh dogen kone kurenanne.

"Ye, dadi mendep, katagih sibak tendas nyaine. Sing nyak ngangken, tektek kai tendas ibane", keto abetne I Pudak, nu kone masih mendep kurenanne.

"Sing nyak masaut, mabudi siga dadi amah-amahan siap?" keto abetne I Pudak. Ngangken lantas kurenanne.

"Men nyen kaukin nyai panake?" "I Tuung Kuning".

"Kema alih I Tuung Kuning tunden mulih jani!", keto abet ne I Pudak. Nyrutcut lantas kurenanne majalan, sambilanga ngeling. Teked jumah memenne, dapetanga panakne sedek nunun. Ngomong lantas memenne, "Cening, Cening Tuung Kuning tundena mulih teken bapane!"

Masaut I Tuung Kuning, "Enden malu Meme buin akejep, tiang nu mragatang tunun buin akebas", keto abetne I Tuung Kuning, mulih lantas kone memenne.

Kacrita suba teked jumahne, dapetanga kone kurenanne sedeng gatina nyangih blakas Morahan lantas ia, "Beli Wayan, enden kone malu buin akesep, anak ia nu mragatang tunun buin akebas!"

Masaut lantas ane muani bin sada nelik paningalanne, "Kema buin alih, tunden enggalang mulih!"

Majalan kone lantas ane luh kumah memenne. Teked ditu, dapetanga lantas panakne nu masih nunun.

"Cening, Cening Tuung Kuning, tundena mulih nyai teken bapa- ne enggal-enggal!".

"Enden malu buin akesep Meme, tiang nu ngembus talin tampar", keto pasautne I Tuung Kuning. Mulih lantas memenne. Teked jumahne dapetanga kurenanne nu dogen nyangih blakas.

"Suba katunden mulih panak nyaine Wayan?" keto abetne ne muani.

- 34