Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/36

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

nektek maang siap, yen luh panake. To krananne anake cerik ajak icang mai. Meme ngajak anake cerik nah Meme. Icang takut ngajak jumah nyen teka nyen bapapne, payu lempagina nyen tendas icange anak ia brangsongan pesan. Nyen lamun ia teka lakar orahang suba mati dogen".

Masaut memenne, "Nah lamun keto, dini suba pejang anake cerik meme ngajak. Ingetang men nelok-nelokin mai baang nyonyo!"

"Nah, Meme, dong jemakin anake cerik, icang mulih, nyen teka nyen bapanne."

Jemakina lantas anake cerik baan memenne. Suba keto, memen anake cerik ngenggalang ia mulih.

Kacrita jani, selid sanja kone delokina anake cerik teken memenne panyonyoina dogen, suud keto ngenggalang kone ia mulih. Kadena buin kejepne kurenanne teka, tusing. Kadena buin puanne kurenanne teka, masih tusing. Buin abulan masih tusing. Kacrita kanti tibanan kone kurenanne luas.

Jani kacrita panakne jumah dadongne adanina I Tuung Kuning. Nelubulanin, ngotonin dadongne kone ngencanin tur mesuang prabea. Suba kone kelih I Tuung Kuning, mara lantas bisa nyakan, ajahina teken dadongne magarapan mabenang-benang. Nunun dogen gegaenne I Tuung Kuning teken nyakan kapah-kapah.

Jani kacrita bapnane I Tuung Kuning teka uli luas. Matakon lantas ia teken kurenanne, "Wayan, wayan, apana anake cerik?" "Luh nyang beline". Men suba katektek baang siape?" "Suba cang beli", keto abet ane luh, lantas makruyuk siape abesik, "Bek, bek, kukruyuk arin-arinne dogen baanga, panakne kingsananga jumah dadongne", keto munyin siape, tusing kone rungu- anga teken I Pudak. Buin kone makruyuk siapne, "Bek, bek, kukruyuk, arin-arinne dogen baanga, panakne kingsananga jumah dadongne".

"Ne nguda begbeg keto dogen munyin siape. Tegarang ja bakal pedasang madingehang", keto kenehne I Pudak. Buin kone makruyuk siape, "Bek, bek, kukruyuk, arin-arinne dogen baanga, panakne kingsanang jumah dadongne".

"Begbeg keto dogen pamunyin siape. Tegarang ja bakal pe-

-33 -