Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/35

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

6. I TUUNG KUNING

Ada tuturan satua bebotoh kembar madan I Pudak. Ia kasap pesan kone mamotoh, buin melah kone paranne nyak matebah. Ia ngelah kurungan mulanne dadua, jani sekate pepesan menang ia ma- tajen, ngliunang dogen kurunganne, makelo-kelo nganti panyatusan kone ia ngelah kurungan. Nganti keweh kurenanne bareng ngen- canin, maang ngamah magadang. Kurenanne beling gede pesan lantasa, aji nyampatang tainne selid sanja dogen suba keweh.

Kacrita I Pudak lakar luas ka dajan gunung, mabesen kone ia teken kurenanne, "Wayan, Wayan, mani oke lakar luas joh, ne nyai kene beling gede, oke tonden karoan makelon okene luas, sing satonden okene teka nyai suba ngelah panak, lamun muani anake cerik, melahang men miara, lamun luh matiang dogen tendasne, tektek baang men lantas kurungane makejang pada mabedik. Oke tusing ieng gati ngelah panak luh, anu i dewek tuyuh ngedenang dogen magadangin peteng lemah, suba dogen kelih pisagane manjak- ang", keto pabesen I Pudake teken kurenanne, nyak kone ane luh lakar ngidepang. Nah buin maninne luas kone suba I Pudak.

Tan kacrita I Pudak, kacrita jani kurenanne ngelah lantas panak. Laut luh kone panakne. Beh keweh gati kone memen anake cerik.

"Ne kenkenang jani i cening, konkona nektek lantas teken bapanne, konkona maang siap. Yan tuutang keneh bapanne, basa pianak, jabin jlema buduh ya mara ja jenenga ngidepang konkona ngamatiang panak. Ne kenkenang baan jani madaya", keto abet memen anake cerik ngrengkeng padidiana. Makelo kone baana be- ngong, lantas tumbuh kone ne dayane.

"Ah, arine dogen tektek baang siap pada mabedik". Kacrita, ari-arine dogen lantas tekteka, to lantas baanga siape pada mabedik. Suba kone keto, anake cerik ajaka lantas kumah memenne. Teked jene ditu, tengkejut lantas memenne. "Ne kali kenken nyai ngelah anak cerik?" "I busan meme". "Dadi mara makeplos panak nyaine suba ajak nyai mai?" "Kene meme, ada pabesen bapanne i pidan, anak konkona

- 32-