Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/33

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Raris masaut I Kunang-kunang, "Ne cai, kandikaang tangkil

ka puri antuk ratun awake watek burone makejang."

I Beduda raris masaut, "Nguda mirib Kunang-kunang? Dadi

tumben ida nauhin icang."

"Buat entone icang tusing nawang, nyan ditu tunasang di

purian."

Lantas I Kunang-kunang mulihne, I Beduda mreren magae

nglantas tangkil ka purian. Sedeng melaha Ida Sang Prabu sedek

nilinggih di bale panangkilan. Matur I Beduda nunasang sulur

ibanne kadauhin. Ngandika Ida Sang Prabu, "Awinan nira nauhin

cai, baan cai kone kereng ngae blungbang di jalan-jalan, ne saking

panguning I Kunang-kunang Yaning saja keto, ento gede pesan ka-

pelihan caine, wenang cai kasalahang sapatutne."

Matur I Beduda, "Inggih Ratu Sang Prabu, sawiakti sakadi

pangandikan Palungguh Cokor I Dewa. Awinan titiang purun asa-

punika, saantukan ipun I Sampi tan wenten ngitung napi-napi, jeg

ipun meju di margi margine. Yan tan titiang ngaryanang blungbang,

anggen nanem tain ipun, sinah kotor margane sami. Inggih punika

pikayunin wenten ke kasalitan titiange?" Keto atur I Bedudane,

tur kapatutang pisan antuk Ida Sang Prabu, raris ida ngandika,

"Nah cai Beduda, kema suba cai mulih, orahin I Sampi tunden

mai tangkil ka puri ane jani!" Sawireh keto pangandikan Anake

Agung, lantas I Beduda mapamit enggal-enggal tur majalan nga-

mulihang.

Kacrita di jalan tepukina I Sampi sedekan mlali-lali.

Ngomong I Beduda, "Bah ne ko I Sampi sedeng melaha

tepukin icang dini."

Kasautin ulih I Sampi, "Ngudiang Beduda."

"Ne cai kapangandikaang tangkil jani ka purian, ring Anake

Agung," keto pamunyin I Bedudane. I Sampi madingehang ento,

laut ia matakon, "Ban apa ke mirib, Beduda? Dadi icang kadauhan?"

Masaut I Beduda, "Buat ento. da pesan cai manyebetang,

wireh icang tusing pesan nawang, melahan ditu tunasang ring Ida

Anake Agung," aketo bebesen I Bedudane ane katekedang teken-

ing I Sampi. I Sampi lantas ngamulihang, makire lakar nangkil.

Ida Sang Prabu Singa sedek mlinggih di bale panangkilan. Raris

matur I Sampi, "Inggih Ratu Sang Prabu, titiang gelis nunasang

ring Palungguh Cokor I Dewa indik titiang kedauhan. Napi wenten


- 30 -