Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/28

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

4.SANG MUUN RING SANG LANJANA


Ri kala jadmane tedun magae ring carik, irika paksine ma-

pupul ngwilang teda ageng alit pada asri tingkah ipune. Kaget wenten

paksi saking delod segara paksi Muun wastan ipune, sareng ngwilang

tetedaan ring carike punika, krura ageng ipune. Paksi sane lianan

tan wenten purun nesek ring antuk ageng ipune, samalih antuk

galak ipune, asing parek ulah ipun ngantos miang saananing paksi

sane lianan, maliha ring dija genah paksine mapupul, ipun i paksi

Muun sareng irika mangremon.

Kabaos ipun paksi Lanjana, ri kala ipun ngindang ring awan,

kagaok ngenot tingkah i paksi Muun punika, sarwi mataken Sang

Lanjana, "Heh ne jerone uli dija, tumben tepuk tiang dini bareng

ngalih teda, buina liwat degag tingkah jerone".

Masaut Sang Muun, "Ah mapi-mapi iba tuara nawang, degag

tingkah ibane teken kai, ne tui ratuning paksi uli delod pasih".

Nimbal Sang Lanjana, "Tuin iba dadi ratu, kai tuara samang

mratu teken iba, buina kai tonden taen kalah baan iba, tuin iba

gede, bacin ibane tuara gedenan teken bacin kai, tuin iba makampid

lumbang tusing edalem kai yen matepuk makeber".

Sang Muun jengah ring dewek kasapunikaang raris masaut

Sang Muun, "Bobab mokak iba sesaman kedis kapecit nagih ngalah-

ang kai, ukudan iba makejang tuah lamun bacin kaine".

Masaut malih Sang Lanjana, "Indaang iba meju apang kai

nawang bacin ibane".

Sang Muun raris meju, satsat kadi taluh bebek ageng bacin

ipune. Sang Lanjana karag-kirig raris makecos ningkrik duur bacin

kebone, sambilanga ipun mamunyi. Pamunyin Sang Lanjana, "Heh

Sang Muun, nene iwasin bacin kaine!" Sang Muun ipun bengong

ngiwasin bacin Sang Lanjana tur mrasa kaon. Masaut malih Sang

Muun, "Nah saja kai kalah gedenan bacin ibane, indaang jalan jani

tegeh-tegehan makeber!"

Nimbal Sang Lanjana, "Nah jalan, mai tutug kai!" Ngraris

ipun Sang Lanjana ngrihinin makeber, Sang Muun ngetut pakeber

ipun Sang Lanjana, di sapunapine tampek gelis Sang Lanjana menceg

ring tcndas Sang Muun sambilanga nyokcok tendas ipun Sang Muun.


- 25 -