Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/27

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

nglaut ia makaad mingkel-ingkel kedek sakeng lega nyetne, lantas

ia menek di punyan kayune sambilanga masesandaran,

"Sang Kekua, Sang Kekua batan kranjang,

Sang Lutung babuan di kayu,

Sang Kekua celakne kenyang,

Sang Lutung celakne layu".

Anake luh ngulig basa bengong madingehang laut manyagjag nengok-

in guungan, dapetanga Sang Kekua ditu matekep. Lantas ia gigian

sambilanga ngaukin bapanne, teka bapanne manyagjagin sambil-

anga mapeta, "Nah, saling Kekua nu masih melahan benne teken

lutung, jani payu ngae anyang".


Mara Sang Kekua kaseluk uli di batan guungane, pacretcet

yeh matanne irib ia ngeling sigsigan tau teken dewekne kena apus- an,mapuara tulus masih ia matampah.

Sang Lutung dening lega idepne laut ia tuun nyadia kayeh

ka tukade, cloton ia macebur di yehe, saget ngenah Sang Yuyu di

pilahan batune.

Sang Lutung nyadia nyengkalen, munyinne Sang Lutung, "Nah,

ne te Sang Yuyu tumben tepuk, mai malu menekan jalan mapitun- gan ane melah".

Sang Yuyu nyak menekan dening takut kena apusan. Pasaut-

ne Sang Yuyu, "Tusing dadi baan icang menekan, batis icange

enduk pesan wireh makelo sakit, mara pesan liangan, kedetin malu

icang baan ikut caine".

Sang Lutung cloton nyelepang ikutne di pilahan batune, lantas

kakapit baan Sang Yuyu, ditu lantas Sang Lutung jerit-jerit tuara

dadi baana ningtingang awakne. Buin kejepne ada anak ngalih be

uli luanan, mara ia ngenot tingkah Sang Lutung keto, lantas ludina

teteha baan batu gede.


-24 -