Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/26

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

3.SANG LUTUNG TEKEN SANG KEKUA

Ada jadma pepondokan ajaka tetelu luh muani teken pianak-

ne luh bajang aukud, geginanne tuah matetanduran palawija, na-

nging ia tuara taen mupuang pikolih tetanduranne, wireh karosiahan

baan bojog. Lantas sadaya-daya pesuanga anggona ngejuk bpjoge

ento, ia ngae santeb, umpanina baan jagung. Sedeng bojoge pada

tuun ngaiih amah, ada abesik ne paling gedena gegison nyagjagin

jagunge. Mara jagunge kajemak, pacuntil santebe macuatan, santebe

lantas ulung matangkeban, bojoge sepanan mlaib enggalan katekepin

baan santebe i pepondokan ngenot santebe matangkeban, enggal ia

manyagjagin, dapetanga santebe ngamah.

Raris bojoge kacangkling, nyadia bakal tampaha nyanan nyanja-

ang, laut pejanga durin kubunne, tekepina baan guungan. Suba

lingsir teduh i pepondokan luh muani repot ngae bakal basa di

paonne. Disubane pragat reracikanne lantas pianakne ngulig di batu

borehane.

Gelising satua saget pesu Sang Kekua uli batan bantange

nyadia tuun ka pangkunge, Sang Lutung laut macekohan, Sang

Kekua laut ia nolih tur ia nyagjag manesekin sambilanga matakon.

Patakon Sang Kekua, "Heh cai Sang Lutung, ento ngudiang cai

dini?"

Masaut Sang Lutung, "Apa tawang cai, kai lemesina tundena

nganggon kurenan anake luh ane ngulig boreh ento, teken bapanne.

Kai tusing nyak, buina tusing pesan ada nyet makurenan, masih kai

lemesina tur cangklinga, tekepina baan guungan, bakal pangantenan

nyanan petenge. Nanging nyen cai ada nyet, dadi masih cai nyilurin

awake, kewala di panauran caine masih awake undang". Sang

Kekua Iebihan kenehne nyak tur masaut, "Nah yan tuah dadi silurin,

depang awake nyilurin cai".

Masaut Sang Lutung, "Nah ungkabang guungane, lusin pa-

nyangklingan awake, nyanan cai bakal cangkling, bakal tekepin dini,

apanga kadena awake". Sang Kekua kendel kenehne gupuh ia

ngelusin panyangklingan Sang Lutung.

Di subanne Sang Lutung pesu, laut Sang Kekua kacangkling

lima-batisne, katekepin baan guungan tur kateteh baan rimbagan.


- 23 -