Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/21

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

"Nah keto ja keto", keto abetne I Kolagan ngidepang pangajah

memenne.

Kacrita jani makeber lantas panakne I Siap Badeng abesik.

Ber kresuak. Makaukan lantas Men Kuwuk.

"Siap Badeng, apa ulung di paon, aeng kresuakanne?"

"Don teepe ane kuning-kuning". Buin kesepne makeber panak

I Siap Badeng buin abesik. Ber suak.

"Siap Badeng, Siap Badeng, apa ulung di paon makresuak

dingeh oke?"

"Don dapdape ane kuning kuning", keto kone sakabesik ma-

keber panak I Siap Badenge kresuak-kresuak, sabilang makresuak

takonina kone I Siap Badeng teken Men Kuwuk, orahanga don

nyambu ane kuning-kuning, don timbul, kanti teiah pianakne ane

ba duur makeber, ento memenne tanggu durina kone makeber.

Ber kresuak, paling gedena critanne kresuakanne.

"Apa ne ulung aeng geden kresuakanne, Siap Badeng?" keto

abetne Men Kuwuk Sepi kone sing ada nyautin. Ngomong lantas

Men Kuwuk teken pianakne makisi-kisi, "Cening-cening, ne suba

pules jenenga I Siap Badeng. Meme pesu jani, bakal saup tendasne

pianakne". Pesu lantas Men Kuwuk sada matenggeng majalan

apang sing makrisikan. Suba ia neked di paon, ento batune dingding I

Kolagane kadena I Siap Badeng, lantas sahasa ia nyagrep,

laut pelih bana, maserod kone batisne laut batune bakat tegora,

rongoh lantas giginne, bungutne macuab-cuab pesu getih. Ditu lantas

ia ngarod-arod ngeling.

"Aduh, aduh". Nyagjag kone lantas panakne.

"Meme, meme, kenapa Meme dadi duuh-duuh ngeling? Bih I

Meme blangsah", keto kone abetne ane nengahan.

"Ma enggalang pakpakang kapkap anggon nambel cunguhne!".

"Aduh aduh, meme sing blangsah, meme labuh dini maserod

batis memene, laut batune ne bakat tegor meme". Suba kone keto

bakatanga lantas I Kolagan ditu kesul kesul.

"Nah ne apa bakat pianakne abesik, kija nyaman ibane lakuna?"

Mani gantin payu ngamah be siap. Ditu lantas ngomong I Kolagan,

"Meme lakar kenkenang icang lakar tampah? Yen jani Meme nam-

pah icang, ben icange anak nu belig, ubuhin icang malu, buin pidan

lamun suba gede mara tampah, mara jaan ben icange".

"O, keto?", keto abetne Men Kuwuk. Masaut lantas panakne.


-18-