Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/19

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

"Meme, Meme jalan ja suba mulih suba sanja. Buin kene

gulem, lamun nyen tusing blabar di tukade, jalane blabar lantas di

tukade, kenkenang nyanan ngliwat?"

"Nden malu Cening ne nu selid se. Nden bin kejepan mulih".

Itep kone buin pianakne ngalih amah. Pelan suba kritis-kritis ujane

tonden masih I Siap Badeng mulih, gede lantas ujane tur blabar

lantas di tukade. Ditu lantas I Siap Badeng ajaka pianakne pati

lupiup ngalih paembonan. Suba sandikaon teked lantas pada di

umahne Men Kuwuk.

"Cening, Cening, jalan ja dini sig umah Men Kuwuke suba

nginep lan. Mani dong paakan ja bena ngalih amah".

Nyak kone pianakne ajaka lakar nginep ditu, tur lantas I

Siap Badeng kauk kauk,

"Men Kuwuk, Men Kuwuk".

"Wuh, nyen ento kauk-kauk".

"Icang I Siap Badeng, baang ja icang nyilih dunungan Kene

suba peteng buin ujan lantas, pianak icange ngilgilang sing nyida- ang apa ngliwat tukad".

"Nah mai ja mulihan", keto pasautne Men Kuwuk, tur kene

kenehne, "Jani te bagia teka. Ganti i dewek aget lakar maan

ngamah be siap. Dengdeng ngalih api, nyanan dipulesne saup tendas- ne panakne. Kodag ebuh i dewek ngamah be ngajak pianak".


Kacrita mulihan kone suba I Siap Badeng ajaka pianakne.

"Mai dini ajak di ampike cerik-cerike Men Ceninge!, keto

abetne Men Kuwuk.

"Nah icang dini dogen ja suba di paon".

"Tawang tuduh ditu, sing pedalem cerik-cerike", keto abetne

Men Kuwuk nyaruang dayanne, buina apang elahan baana nyaup

panakne di subane pules memeane.

Kacrita jani suba peteng. Men Kuwuk suba mulihan ajaka

panakne ngancing jlanan. Matakon pianakne teken memenne,


"Meme, Meme, tamiu uli dija sih ento ajaka liu?"

Masaut memenne makisi-kisi :

"Pigisin ngomong Tamiu uli dangin tukad. Ento suba I Siap

Badeng ajaka pianakne asepala. Nyanan lamun suba melah pules

memenne, ajaka saup pianakne. Mani tampah tendasne kodag ebuh

ngamah be", keto abet memenne, ngomong lantas I Kuwuk, .


- 16 -