Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/158

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

cingakin teken Ida.Anake Agung, ditu lantas Anake Agung gelur-

gelur kabatek ban ajerih Idane. Ditu lantas kandikaang ngediang

buin lelipine.

Tan crita, gedianga lantas lelipine teken I Bintang Lara. Sa-

subane keto, mulih lantas I Bintang Lara.

Critaang Ida Anake Agung bendu pesan pakayunane, dening

tan nyidaang ngamatiang I Bintang Lara, lantas Ida nauhin bau-

dandanidane miwah tanda mantri, perbekel lakar ngebug I Bintang

Lara. Sasampune sami rauh tur pada sregep ngaba senjata lantas

mamargi, Ida Anake Agung nglinggihin jaran. Tan crita Ida di

margi, kacrita I Bintang Lara naen suba teken dewek lakar siatina

teken Anake Agung. Ditu lantas ia keweh pesan.

Mara keto lantas ngandika Ni Supraba, "Beh Bintang Lara,

da keweh-keweh lamun nira nu dini, kerna jani alihang bontang

jagung liunang, tur lantas celek celekang di duur pamesuane, embat-

in lantas sabuk ilehang ditu di duur jlananne, tur tekedang kampike.

Yan suba suud pedemang lantas dewek Adine jumah meten ajak

Ni Cili", asapunika pangandikan dedarine, lantas I Bintang Lara

ngalih bontang jagung, tur kacelek-celekang di duur pamesuanne,

kebekih pesan kayang kampike, muah kembatin sabuk makaileh.

Suba keto macelep lantas muiihan ajaka dadua tur kakancing jlanan

ne. Jani kapastu bontang jagunge baan dedari Supraba apang dadi

senjata. Dadi lantas senjata ngebekin umah. Buin sabuke kapastu

dadi lelipi liu pesan tur galak pesan yan ada musuh.

Gelising satua, jani kacrita Ida Anake Agung rauh, Ida sa-

grehan tur uli joh suba ngaraunyiang bedil, uyut pesan kone munyin

bedile, len jaran ngrehgeh tan pepegatan.

Kacrita Anake Agung bendu pesan kayunne, tur sahasa jeg

macelep muiihan panyengker tur gelur-gelur ngaukin I Bintang Lara.

Mara keto, rebute kone Anake Agung teken lelipine, ada ngutil,

ada nglilit, tur kaludin baan senjata ngebekin tan kena wilang liun-

ne, kayang panjak idane liu kena tebeka, tur liu ane ngemasin mati,

tur Ida Anak Agung lantas seda. Sasisan mati, makejang mlaib pati-

luplup, ada ane labuh ka grembenge nepen batu lantas mati, ada

ane mati kajekjek timpal.

Tan cinarita, di subane Anake Agung seda, critaang jani I

Bintang Lara nyendenin dadi Anak Agung, tur Ni Supraba miwah

Ni Cili lantas anggona kurenan. Ditu lantas I Bintang Lara nemu

kasukan tan patandingan.


- 155-