Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/157

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Wénten pikobet rikala nyoba wacén kaca puniki

tur 1 Gagak petak tan ja kanggen napi-napi, sakewanten ubuhin Ida, tur linggih-linggihin Ida.

Critaang di subane 1 Bintang Lara budal uli purian, malih Ida Anake Agung ngandika teken parekane, "Parekan parekan, kenken jani baan nayanang I Bintang Lara apang ia mati, apang bakatang gelah kurenanne.

"Inggih Ratu Dewa Agung, titiang tan pisan uning ring pidabdab punika, ledang pakayunan Cokor I Dewa". "Nah yen keto, kema jani alih I Bintang Lara tunden mai jani!" "Inggih titiang ngiring", tur lantas majalan. Suba neked di purian, kandikain, I Bintang Lara, "Nah cai Bintang Lara, kema jani ngalih tabuan ane liiisi inana aba mai!" "Inggih", keto a,turne I Bintang Lara, lantas ia mapamit. Tan crita di jalan, teked jumahne lantas ngeling. Matakon Ni Supraba, "Yeh Bintang Lara, kenapa dadi ngeling?" Masaut I Bintang Lara nuturang saunduk - undukne.

"Yeh yen keto, da keweh, ento jemak liyuhe abungkul!" Lantas nyemak kone ia nyuh abungkul, tur tengtenga kone teken I Bintang Lara, ento pastuna teken Ni Supraba, "Nah iba nyuh, yen suba neked di purian, moga apang dadi tabuan ngebekin puri!" Nah di subane I Bintang Lara neked di purian, katurang nyuhe ento. Sajaan nyuhe ento lantas dadi tabuan tur inanne ngebek in purian, ditu lantas keweh Anake Agung, tur gelur-gelur ngaukin I Bintang Lara, "Bintang Lara, Bintang Lara, gediang tabuane, nira takut!" Gedianga lantas tabuane teken I Bintang Lara. Di subane ilang tabuane, buin I Bintang Lara kandikaang ngalih lelipi, apanga ngajak panak tetelu, tur gedenne apang lamun ketungane, tur apang tegakina teken I Bintang Lara. Dening keto sedih kone buin I Bintang Lara, tur katakonin baan Ni Supraba, "Kenken ngeling dogen, Adi?"

Masaut I Bintang Lara, "Titiang kapangandikaang ngalih h lamun ketungane gedenne, tur apang ngajak panak tetelu". "Nah yen keto, da Adi ngeling, ento ketungane tegaki

nin lu tetelu!", keto pangandikan dedari Supraba. Lantas teg kone ketungane, tur pastuna teken Ni Supraba, "Nah iba keti

moga iba dadi lelipi!" Lantas ketungane dadi lelipi. Tan crita suba neked di puri, katurang lantas teken Ida

Agung, "Inggih Ratu Dewa Anak Agung, puniki lelipi". M - 154 -

'/

--A

i