Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/156

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

gagak petake antes makeber. Ditu lantas Ni Cili nyemak manik- manik kakinne, tur I Gagak petak tegakina ajaka tetelu, makeber lantas I Gagak petak. Di subane tegeh makeber, lantas bangun I Rangsasa, saget nota lawatne Ni Cili negakin gagak petak ajaka te- telu. Ditu lantas I Rangsasa nguber palaibne I Gagak petak, nganti suba paak baana ngepung teken I Rangsasa, lantas toliha teken Ni Cill palaib kakine ngangsarang dogen, ditu lantas entungina manik toya, lantas dadi yeh kone gede pesan, masih tuuka dogen teken I Rangsasa, buin kone entungina manik endut, masih tuuka dogen, buin Ni Cili ngentungin manik glagah, masih tuuka dogen. Lantas entungina manik apuh, mati kone 1 Rangsasa bekbekan.

Tan crita pakeber I Gagak petake, teked jumahne I Bintang Lara, lantas I Bintang Lara tuun ajaka tetelu.
Kauk-kauk kone I Bintang Lara, "Meme, Meme".
"Nyen to kauk-kauk?"
"Tiang pianak Meme".
Masaut memenne, "Anak pianak tiange suba mati".
Masaut I Bintang Lara, "Tusing, icang suba panak Meme I Bintang Lara". Ditu lantas Men Bekung pesu. Beh lega pesan kenehne Men Bekung, tur geluta panakne saha mamunyi kene, "Duh Dewan titiange Cening, kaden meme Cening suba mati, nu irib kapo I Dewa, men kenken maan Cening gagak petak?"

Masaut I Bintang Lara, "Maan icang Meme, ne apa". Keto munyinne I Bintang Lara. Ngon pesan kone Men Bekung dening ngajak anak luh dadua jegeg-jegeg pesan, tur memenne nakonang, "Dija Cening maan anak luh?" Masaut panakne. nuturang tingkah pajalanne luas. Suba kone lantas madabdaban I Bintang Lara lakar tangkil ka puri, ngaturang gagak petak. Di makikene majalan. raris matur I Bintang Lara teken dedari Supraba muah Ni Cili, "Inggih Cokor I Dewa driki dumun, titiang pacang tangkil ring Ida Anake agung, ngaturang puniki I Gagak petak".

"Nah lautang Bintang Lara". Lantas majalan I Bintang Lara ngaba I Gagak petak.

Di subane ia tangkil, kandikain lantas teken Ida Anake Agung, "Kenken cai Bintang Lara, maan cai ngalih gagak petak?"

"Inggih Ratu Anak Agung, titiang matur sisip, polih titiang gagak petak". Aturanga lantas gagak petake ento. Di subane Ida Anake Agung polih gagak petak, jeg prajani kenak rabinidane.


- 153-