Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/155

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Wénten pikobet rikala nyoba wacén kaca puniki

suba madan cendala. Cendekne, ne jani nira nutug iba, salam; paran ibane", keto pangandikan dedarine. Ni Dedari lantas ka

olih I Bintang Lara, "Inggih yan sapunika margi mangkin ka ur I Rangsasane!" . "Jalan", keto atur dedarine, tur lantas majalan.

Gelising satua, neked suba di umah I Rangsasane, sede Raksasa pules, lantas tingalina teken Ni Cili, tur matakon, "Ye adi suba teka? Men maan adi ngalih gagak petak?" "Polih, tur Ida Dedari Supraba sareng mriki, niki napi". M keto, lantas kacelepang I Bintang Lara teken Ni Supraba di bat masepak olih Ni Cili. Buin kejepne, bangun lantas I Raagsasa, ngaukin cucunne, "Cucu, Cucu!" "Titiang Kaki". "Alihang Kaki nasil" Alihanga lantas nasi.

Gelising crita, suba suud I Rangsasa inadaar, lantas matal Ni Cili, "Kaki Kaki apa sih ane di botole Kaki?" Masaut I Rangsasa, "Manik ento Cucu, ane mwadah be barak, manik geni; ane mwadah botoi putih, manik apuh, ada b manik glagah, manik toya, manik endut. Kenken adi Cucu nak ang?" "Ten Kaki, mangda titiang uning". "Manik apuhe ento mresidaang ngamatiang kaki", keto mun; ne I Rangsasa. Suba keto, pules lantas I Rangsasa. Ditu lantas Cili ngalih 1 Bintang Lara teken dedarine, "Enggang batu masepa Enggang lantas batu^ masepake, pesu lantas sang kalih. Matakon lantas Ni Cili, "Adi, adi Bintang Lara, suba g kedise?" Ungkabanga lantas sibuh mase, balihina gagak petake, m kone tumbuh bulu. Suba keto bangun lantas I Rangsasa. Ngeng) ang lantas Ni Cili nyelepang I Bintang Lara teken dedarine batune macepak.

Lantas ngomong kakinne, "Cucu Cucu, manusa ambune".

Masaut cucunne, "Dong Kaki, dija ja ada manusa bani n

bes kaki demen ngomong". Mara keto munyin cucunne, pules b

T Rangsasa, buin kone pesuanga sang kalih, tur takonina I Bint; Lara, "Adi adi Bintang Lara, suba kebah gagak petake?" M balihina gagak petake, suba kone kebah.

Kacrita dening suba makelc di umah I Rangsasane, suba ki

152 -