Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/152

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Critaang Men Bekung sing ja tulak teken pakayunan Ida Anake Agung, tur kakaukin pianakne, "Cening, Cening Bintang Lara, jani Cening kesangan teken Ida Anake Agung, kapangandika- ang tangkil ne jani. Cening singke ngelah kasisipan teken Anake Agung?"

Masaut I Bintang Lara, "Meme, icang sing ja apa inget tain sisip teken Ida Anake Agung", keto pasautne I Bintang Lara, lantas ia majalan ngapuriang atehanga teken parekane.

Kacrita suba I Bintang Lara tangkil teken Anake Agung, ditu lantas kandikain I Bintang Lara, "Ih cai Bintang Lara, krana nira nunden cai tangkil mai, ada ne takonang nira teken cai. Nyen ane nyurat di tembok nirane di jabaan?"

Matur I Bintang Lara, "Inggih Ratu Dewa Agung, titiang". Buin Ida Anake Agung ngandika, "Nah yening cai, pedas cai nawang tongos i gagak petake, kema jani enggal - enggal alihang nira, bakal anggon nira ngubadin Anak Agung Istri. Yan tuara sida baan cai pedas cai ngemasin mati". Dening keto pangandikan Anake Agung, lantas Men Bekung ajaka I Bintang Lara mapamit tur Men Bekung ngeling, sedih kangen ngenehang pianakne, kandi- kaang ngalih gagak petak, reh totonan tusing ada di Madiapada. Yan tan sakeng pasuecan Betara sinah sing ja nepukin", keto sesambat Men Bekung sambilanga majalan.

Kacrita suba ia napak jumah, ditu lantas I Bintang Lara ngomong teken memenne, "Nah Meme, da Meme sedih! icang ngalahin Meme jani luas ngalih kedis gagak petak. Me icang maang Meme ciri, makacirin icange mati kalawan idup. Yan mati punyan jepune ne, icang mati. Yan idup, icang idup", keto pamunyinne I Bintang Lara, lantas ia ngalahin meme bapanne. Sapaninggal I Bintang Larane, meme bapanne sedih dogen.

Tan crita meme bapanne, kacrita I Bintang Lara, suba joh pajalane masusupan di alase wayah. Suba nyrepetang, nepukin lantas anak odah ngubu ditu padidiana. Anake odah ento matakon teken I Bintang Lara, "Ih Cening, apa alih Cening mai ka alase, dadi Cening bani mai ka alase wayah padidian?"

Masaut I Bintang Lara, "Inggih jero anak odah, kalintang pisan tan sadian titiange numadi jadma, makawinan titiang rauh mriki, saking kapangandikaang antuk Ida Anake Agung ngrereh gagak petak pacang anggena tamban rabinida, dening rabinida


-149 -