Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/151

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi
25. I BINTANG LARA

Kacrita ada anak makurenan madan Men Bekung Pan Bekung. Sedek dina anu lantas luas Men Bekung ajaka kurenanne kalase ngalih saang. Di jalan bedak pesan kone Men Bekung, ditu lantas ia ngalih-alihin yeh, nepukin lantas tengkulak misi yeh turmaning yehe ento lantas inema. Di subane suud nginem yehe ento dadi prejanian lantas beling Men Bekung. Beh tengkejut pesan kenehne Men Bekung lantas morahan teken kurenanne, "Pan Bekung, Pan Bekung, nguda ya icang jeg beling mara suud nginem yehe di tengkulake?"

Masaut lantas Pan Bekung. "Beh yen keto, pedas yehe ento ngranaang beling". Keto pasautne Pan Bekung tur lantas mlipetan mulih, buung ia ngalih saang. Tan kacrita di jalan, teked suba ia jumahne.

Gelising satua, saget belingne suba gede tur suba tutug ulanan- ne, lantas nyakit Men Bekung tur lekad pianakne muani, kadanin I Bintang Lara. Di subane I Bintang Lara kelih, mara antes mlali- lali, mlali kone ia di jabaan purin Anake Agung, ditu lantas I Bintang Lara maplalian di bongkol tembok panyengker Anake Agung, tur ia nyurat di temboke, kene munyin suratne, "Sajawining gagak petak ane anggona nambanin rabin Ida Anake Agung tusing ja lakar kenak, yen gagak petak ja anggona nambanin janten kenak", keto munyin suratne. Suud nyurat lantas ia mulih.

Tan crita I Bintang Lara, jani kacrita Ida Anake Agung medal kairing baan parekanidane. Di subane Ida rauh di jabaan, lantaskacingakin tembok Idane masurat lantas baosinida tur lantas ngandika teken parekane, "Ih parekan, nyen ane surat di temboke?"

Matur i parekan saha nyumbah, "Inggih Ratu Anak Agung, sane manyurat puniki pianak Men Bekung mawasta I Bintang Lara. Punika sane nyuratin tembok Cokor I Dewa", keto atur parekane.

Lantas ngandika Ida Anake Agung, "ih iba parekan, yaning keto, kema alih I Bintang Lara ajak mai!"

"Inggih titiang ngiring sandikan Cokor I Dewa". Ditu lantas i parekan mapamit tur majalan. Tan crita di jalan. teked di umah Men Bekunge, lantas i parekan ngorahang pangandikan Ida Anake Agung.


-148-