Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/148

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

mai, ngidihang pelih totonan, mara bakal ubadin", keto pangandikan

dedari Supraba, saturut kone I Lengar.

Kacrita jani Ida Anake Agung rauh di bancingah I Wirajaya-

ne, kapanggih lantas Patih Punggawan Idane muah ane len-

lenan, bengong ngepah ada bengor, sero, ada sengkok. Angob pesan

Ida ngantenang tingkah Patih Punggawan Idane buka keto. Mara rauh

Ida Anake Agung, dadi mara kone patih punggawane makitama-

kisid uli tongosne, lantas pada mamitang lugra teken Ida Anake

Agung.

Ngandika lantas Ida Anake Agung, "Ne dini ne nongos ajaka

makejang Patih punggawa ajak makejang, dadi dini ngepah. Ada

bengor bungutne ada sero mlontod matanne, ne kenken unduke

dadi kene".

Matur lantas patih punggawane, "Titiang matur sisip ring

Cokor I Dewa Ratu Dewa Agung. Sarauh titiang iriki ja sapuniki,

titiang sareng sami. Samaliha tan wenten manah mataken ring sira-

sira driki, teka jag titiang bengong kewanten Ratu Dewa Agung",

keto atur patih punggawane, ngandika Ida Anake Agung, "Ne

nyen sih dadi agung dini dadi aeng tenget bancingahe, Bapa per-

bekel"."Inggih titiang Ratu Dewa Agung".

"Tegarang kema ka purian, takonang nyen ngelah purine ne!"

keto pangandikan Anake Agung, ngapuriang lantas prebekele. Teked

di puri, kasapa lantas baan I Wirajaya.

"Napi wenten jero?"

Matur i prebekel, "Titiang utusan Ida Anake Agung, kapa-

ngandikaang titiang nakenang, sapasira kengin sane madue purine

puniki. Kaping kalih desa puniki, desa punapi wastanne. Titiang

angob pisan. Bau pidan titiang mriki, tan wenten punapa punapi

iriki. Kubu tan wenten panggihin titiang, napi malih nyen desa".

Masaut I Wirajaya, "Tiang suba ngelah umahe niki. Adan

tiange, ipidan tiang madan I Lengar. Jani tiang madan I Wirajaya.

Desane niki maadan Tegalanyar. Beneh suba jerone ngon, baan

enggal alase dadi desa. Desane niki anak mara i telun gaen tiang,

adanin tiang desa Tegalanyar", keio abetne I Wirajaya, nyumingkin-

ang kone ngonne prebekele ento, lantas mapamit, matur teken

Anake Agung ka jaba.

"Ratu Anak Agung. Sampun titiang polih nakenang puri kalih

desa puniki".


-145 -