Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/144

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

"Nyen adan caine?"

"Titiang I Lengar Ratu Dewa Agung".

"Saja cai masanggup lakar ngalih panak gelahe, tur ngamati-

ang I Rangsasa?" "Inggih sayuakti".

"Nah lamun keto, parekan kema sagiang malu ne I Lengar!"

Sagianga kone lantas I Lengar teken parek-parekanne, ada ngecuhin ada

nyarikin be jukutne kone. Dadi cicing kene-kene ne kandikaang nyagiang

Cicing i mata mlontod, i bungut bengor. Apang

carikan awake amaha", keto kone abet parek - parekane ane nyagi-

ang I Lengar. Suba jene pragat sagine, kaukina lantas I Lengar,

"Mai Ngar, ada paica".

Kacrita nunas lantas I Lengar. Tuting di madaarne kone jail-

ina teken parek-parekane.

"Ngar, pagolohin te sabuke, apang lebihan madaar, awak

tumben nepukin daaran jaan-jaan!"

Ngomong kone ane lenan, "Ngar, palebihin madaar, nyanan

apang betekan I Rangsasa. Mara betek basangne, kuangan buung

ngalih Anak Agung Ayu, jabin jeet matanne caraang udang". Ma-

genepan kone jejailan parekane, I Lengar endepanga dogen kone

ibanne, itepanga ibanne madaar. Nah suba I Lengar suud madaar.

nikaina lantas ia teken Anake Agung, "Lengar, nah kema suba cai

majalan, ne kadutan pilihin!", keto pangandikan Ida Anake Agung.

Tunasa kone kadutanidane abesik, lantas I Lengar matur, "Inggih

titiang nawegang matur ring Cokor I Dewa. Titiang durung uning

ring dija genah Rangsasane punika?"

"Nah tukade ba dauh tuut beneh kajanang dogen. Lamun

nepukin cai goa linggah di bongkol abinge, to suba umah I Rang-

sasa", keto pangandikanidane. Mapamit lantas I Lengar.

Tan kacrita pajalanne I Lengar nuluh tukad, suba joh gati

kaja, tingalina lantas goan I Rangsasane uli joh.

"Ne jenenga umahne I Rangsasa". Keto kenehne I Lengar,

lantas ia makancut ginting. Dadi nyang abedik kone ia tusing

ngelah takut. suba paak I Lengar teken goane, adeka lantas teken

Rangsasane. Ngelur lantas I Rangsasa, "Manusa bone. Nyen bani

buin clapat-clapat. Bakal ceret getihne matah-matah", keto abetne

I Rangsasa tur lantas ia pesu. Mara nota I Lengar, dadi manuh kone

I Rangsasa, teka tuara ada nyeta ngenkenang I Lengar. Dadi tumben


-141-