Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/143

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

ka jaba. To lantas takonina teken I Lengar, '"Jero, jero sapunapi

dados sepi pisan driki?"

Masaut parekane ento, "Kene. Ida Anake Agung sungsut,

nangis dogen Ida lanang istri peteng lemah".

"Dados sapunika, sapunapi se?"

"Apa, putranidane istri palaibang Rangsasa. Asing kema ngalih

tusing mlipetan. Mati suba tadaha teken I Rangsasa. Jani suba tusing

ada anak bani kema majlawatan", keto tutur parekane, kene lantas

abetne I Lengar.

"Lamun kenten tiang aturang lakar ngamatiang I Rangsasa".

"Beh da cai pangkah, awak lara kene buin cenik, damang

nagih clapat-clapat kema. Da buin matangah cai lakar bani. Mara

munyi dogen dingeh cai suba cai ngetor. Meh tusing nawang rang-

sasa jenenga cai. Sada wanen nagih ngamatiang. I nunian suba

tuturin, mlingbing-mlingbing bikulan panjakidane dini tusing bani",

keto abet parekane, masaut Iantas I Lengar, "Nggih te mrika atur

ang tiang".

"Nah keto ja keto". Ngapuriang lantas parekane ento lakar

ngaturang I Lengar teken Anake Agung. Ida Anake Agung, Ida

sedek katangkilan baan patih punggawa muah prebekel Idane ma-

kejang, ane raosanga tuara lenan masih putranidane ical. Teka Iantas

parekane i tunian, uli joh suba ees pajalanne.

"Titiang mamitang lugra Ratu Dewa Agung" . "Apa ada aturang iba teken gelahe".

"Titiang matur sisip ring Cokor I Dewa. Puniki wenten jadma

ring jaba, jadma lara Ratu Dewa Agung. Matanipune mlontod,

samalih sero. bungutipune bengor, sengkok. Punika jaga sumanggup

pacang mamademang meseh Cokor I Dewa I Rangsasa".

"Nah tegarang tunden mai, singnya kaget apa ento nyidaang

ngamatiang I Rangsasa", keto pangandikan Ida Anake Agung, ka

jaba lantas parekane ngaukin I Lengar.

Mara ngapuriang I Lengar makejang anake tangkil ngedekin

tur nyailin, "Jlemane ne nagih ngamatiang I Rangsasa. Tusing

ngasenasenang iba mala makaukud".

Masaut ane lenan, "Sajaan teka jlemane ne nyidaang ngamati-

ang i rangsasa, bin pidan jlemane kene lakar anggon agung".

Tan kacrita jejailan anake suba ngendah - endah, kacrita I

Lengar nikaina teken Anake Agung.


- 140 -