Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/129

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

22. TOSNING DADAP TOSNING PRESI

Wenten katuturan satua Jero Dukuh ring Kadampal, madue rabi kekalih, sane kelihan madue oka akutus, sane alitan taler akutus madue. Dening kabina-bina mangkin embase sane kelihan dados kawastanin I Tosning Dadap, sane alitan I Tosning Presi. Kasuen-suen kelih punika makasami, kanggen ilen-ilen sesolahan antuk ajin danene, Jero Dukuh Kadampal, Dening sapunika dados lintangan ring Betara ring gunung madue ilen-ilen, dados Ida Betara wenang pakayunane, tur weneng mangkin pangarsan Ida Betara Mahadewa ring gunung, ngarsaang okane punika sane mawasta I Tosning Dadap Tosning Presi.

Pisereng pakayunane ngarsaang, nenten katuran sampun kaping kalihin ngarsaang nenten taler katuran raris ring ping tigane Ida Betara ngandika, wenten atur Jero Dukuh Kadampal, mabales nglungsur ilen-ilen druene ring Gunung Agung, punika mangkin kumalageni. Daging ature, "Yen wantah Betara ngarsaang panak titiange puniki, makanembelas ilen-ilen Paduka Betara pamitang titiang kumalageni punika. Yen tan wantah Paduka Betara ngicen titiang punika, titiang nenten ngaturang ilen-ilen titiange".

Betara raris muus, "Yen tuah keto. jalan anggon toh, ne ada raos pingit, yen tuah bakat ben I Dukuh nebag, juang ento kumalagenine. Kalih asahin gunung palinggihan manirane. Yen tusing bakat ban I Dukuh nebag, panak Dukuhe makanembelas nira nyuang. Ento Tosning Dadap Tosning Presi, kalih gunung Dukuhe punggelin nira malih apangked".

Sumaur raris I Dukuh, "Inggih yen asapunika, mangda sami ngamedalang, titiang wenten taler baos diatmika asiki. Yen keni antuk Betara ngwastanin, aturang titiang pianak titiang punika sami, titiang kaon, ambil pianak titiange! Yen ten keni antuk Betara ngwastanin, Betara kaon, titiang ambil kumalageni druen Betara, malih titiang ngarsaang linggih Betara".

Raris ngandika Betara, "Nah yan tuah keto, da buin ngalih dina lenan, jalan jani ba!"

Raris derika Betara m.alih ngandika, "Nah yen maluan mesuang raose, nah yen I Dukuh, ira nyen".

"Inggih yan wantah asapunika, titiang rihin", asapunika Jero Dukuh ngamedalang.

- 126 -