Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/127

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

teken Ida Sang Prabu, engsek Ida makayunin, apan jlema asibak, sing buungan ia kaicen putran Idane tur serahin Ida gumine. Cendek pakayun Ida Sang Prabu kadong suba sauh pangandika, "Nah depang dogen, kalingke ia jlema mala sing genep ukudan nyidaang nglawan raksasa. dini ajak makejang jlema rahayu tur ririh suba keweh, apan raksasane gede bin sakti, teguh rebut ajak liu sing mintulin". Buin ngandika Ida Sang Prabu, "Ih iba Patih pada makejang, nah kema dauhin panjake makejang apang pesu mabalih; ne ada anak tuah asibak bani nglawan musuhe, bakal ngamatiang musuhe rusuh ento!" Nah suba jani keto, enggal pada madedauhan, ngatag panjak Idane Sang Prabu, pada pesu ka bancingah mabalih tur suryak-suryak makuug ngelurin raksasane apang enggal teka.

Kacrita i raksasa nu joh suba ningeh munyin jlema suryaksuryak makuug, kendel ia ngenggalang mlaib nyagjagin, kene kenehne, "Jani ingong betek ngamah manusa suba mapunduh liu; kuda kerenge ngamah". I Raksasa sambil majalan ia ngelur, gregeh-gregeh, noos angkihanne. Ngeb maketketan pada anake ningeh geluran raksasane totonan, apan sing buungan bakal amaha. Ditu I Truna Sibak nyinahang kwanenanne teken kasaktian panugrahan Widine, lantas ia manyogjog nyagjagin raksasane ento sambilanga nuding, kene munyinne, "Ih iba raksasa jele, langgana pesan iba teka mai, mamangsa jlema nguugang gumi. Nungkul! Nyongkok ! Nyumbah! Kai putran Betara Surya!" Mara I Truna Sibak mamunyi keto, saking sidi sakecape, teka nungkul ngees i raksasa Teka tutut kenken ja tundena baan I Truna Sibak, raksasane nyak dogen. Ditu lantas uduh plegendahanga baan I Sibak, tundena bangun, nyak ia; tundena ngigel nyak, tundena jumblang-jumbling nyak. Buin tundena majalan nyungkling apang tendasne maap tuun, batisne maap menek, nyak masih ia. Keto ngendah suba igelanga, nyak dogen; bengong pada anake yadin para Ratune pada nonton, mabalih satingkahe. Suba makelo keto, suba kanti oon raksasane ento mangendah pelag, lantas tundena baan I Sibak ngaplugang terasne di batune gede batan kayune ditu. Napi nyak ia kapluganga teras ne sahasa di batune gede, kapluk keto, napi bencar terasne, makcrot pesu polonne, neleh matanne, lantas mati. Beh rame suryake di bancingah. Makejang pada gigian anake baane aluh I Sibak ngamatiang raksasane gede buin galak. Suba mati raksasane, I Sibak lantas kandikaang ka jero tangkil ring Sang Prabu. Ditu ia buin katetes, anak kenken sajanne, uli dija? Lantas ia nguningang antuk

- 124 -