Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/125

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Masaut memenne, "Nyen ento kamemen nogtog jlanan kali jani, umah icang suung?"

Masaut I Sigir, "lcang pianak Meme".

Masaut memenne, "Dija pianak meme teka, ia luas suba makelo, meh ia suba mati di jalan-jalan".

Masaut I Sigir, "Nah ampak te jlanane, icang suba pianak Meme. Keto masi singina baan memenne; pamragat ampakina jianan baan memenne, abaanga suluh. Mara enota anak bagus mageem tur menak gobanne, maketketan ia ka Dewa Ratu gigian, "Mimi Dewa Ratu, sapa sira puniki? Titiang tan uning, anak Dewa, anak Ratu, anak Agung, titiang tan ngelah panak sapuniki bagusne, panak titiang anak mala tuah asibak".

Masaut pianakne, "Sing icang suba pianak Meme, ne apa kules icange malu, jani icang suba maan panglukatan Ida Betara ne ngardi ukudan icange". Ditu lantas edenganga kulesne saluka, buin magoba asibak buka ne suba. Ditu kendel memenne, puluka pianakne pangelingina, usap-usapa, sayanganga pesan.

"Teka saja i Dewa cening, nah sadian meme, meneng jani i dewa jumah tongosin meme, pang meme panesin ajeng-ajengan i Dewane!" Ditu I Sigir buin ngelus kulesne, buin dadi Truna Bagus, lantas ia ngortaang pajalanne luas, uli panyumu kayang pamragat pangandikan Ida Betara Surya teken awakne.

Tutugan satuane ne, suba makelo I Truna Bagus jumahne, ngomong ia teken memenne kene, "Meme jani icang suba kelih, icang makeneh teken anak luh, alihang icang tuah anak luh!" Masaut memenne, "Aruh Dewa Ratu, nyen men nake alih meme?, kene lacur memene bin belog. Anak kenken ya i Cening maan, ane keto anggon meme mantu!"

Masaut pianakne, "Nah lamun keto, nongos meme jumah, depang icang luas kalase masemadi, madak ada ican Widi, dong maan icang anak luh". Keto ia I Truna Bagus, memenne jejeh atinne buin makelo lakar kalahina, ngeling ia sok mlengok. Pianak ne ngedas lemah majalan luas, ngungsi alas gunungne gede.

Kacrita teked di alase gede, ada tongos melah, lantas ditu ia myasa, matapa, ngredana Ida Betera ne mlinggih di pucuk gununge. Suen-suen rauh Ida Betara mrupa anak lingsir, ngadeg di arep I Trunane tur ngandika kene, "Mangujang cai Truna dini pang makelo? Ento kema laku ka gumi Anu, ditu karman caine! Ratune

- 122 -