Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/120

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

"Nah kema alih nyaman caine ditu, anak ia suba dadi igel- igelan".

"Inggih Ratu Betara". Alih-alihina lantas nyamanne di tongos igel-igelane, nget bangkung dogen tepukina ditu turmaning makejang mapiangka. Dadi lantas ia matur teken Ida Betara, "Inggih Ratu Betara, tan wenten nyaman titiange irika".

"Nah bisaang suba iban caine ngalih-alihin dini!", keto pa- ngandikan Ida Betara, lantas buin alih-alihina nyamanne, lantas tepukina di obag-obagan lawangane, paras mrupa jlema asigar, ento lantas sangkola aturanga teken Betara Guru. Ngandika Ida Betara, "Ih, ne tidong nyaman caine!"

Matur I Rare Sigaran, "Ratu Betara puniki sampun nyaman titiange".

"Tidong, ne katawang paras". "Puniki sampun Ratu Betara", keto aturne I Rare Sigaran, tur alepanga lantas parase ento di awakne,. teka nyak madeket tur patuh pesan gobanne.

Jani I Rare Sigaran di Suargan, lantas kapangandikaang mulih teken Ida Betara.

Matur lantas I Rare Sigaran, "Yening Palungguh Betara ngicen ja Dedari Supraba, titiang ngiring pakayunan Palungguh Betara". Ida Betara tan ica. Dening bes kedeh I Rare Sigaran mapinunas, pamragat kaicen lantas ia Dedari Supraba, mapamit lantas ia mulih.

Gelising satua, teked kone suba jumahne, dapetanga memen- ne berag gati kabatek baan sedihne makelo kalahin pianak. Jani mara teka pianakne, ngon tur kendel pesan kone ia, wirih pianak- ne suba mawak abungkul.

"Beh. I Cening teka kaden meme Cening suba mati. Ne nyen ne, dadi Cening ngajak anak luh jegeg?" Masaut lantas pianakne nuturang buat pajalanne neked ka Suargan. Suba keto. jani Dedari Supraba lantas ngaji umah sagenepa miwah panjak liu. Magenep pesan kone ada ditu, ajian Dedari Supraba. Ditu lantas I Rare Sigaran nyeneng Agung tur negarane ento kadanin Negara Sigaran.

Jani kacrita Anake Agung di Yogia mireng orta undukne I Rare Sigaran dadi Agung. lantas gebuga Negara Sigarane. Rames pesan kone siate, panjake liu pada mati, nanging pamragat siate sapih, tusing ada kalah. Mantuk Anake Agung soang-so ng ka negara. I Rare Sigaran jenek nyeneng Agung di Negara Sigaran.

- 117 -