Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/119

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Suba nyidaang teked di tengah ditu ia kedardar - kedordor ningalningalin memenne, nanging tuara ajinanga. Dening keto paundukan I Rare Sigarane, ditu lantas ia kasuryak-iuryakin, tur sabantas anake ningalin makejang ngon, dening tumben nepukin jlema mawak asibak, matendas asibak, malima aneh, mabatis aneh, maprana asibak, mekejang asibak. Dadi rejenga I Rare Sigaran teken anake, kanti baud baana igel-igeiane. Men Rare Sigaran milu masih nyluksuk medasin ane krebut baan anake. Sasubanne pedas baana, panakne rebuta ditu, lantas jemaka I Rare Sigaran tur ajaka mulih. Di suban- ne teked jumah, lantas ia ngwel, ngwelang kurenanne, baane ia ampah ngajak pianak.

Makelo-kelo kacrita I Rare Sigaran morahan teken meme bapanne, kene munyinne, "Nah Meme kalih Bapa, jani tiang ngalahin Meme kalih Bapa luas kalase, praya ngalih nyaman tiange buin asibak, reh kimud pesan tiang kene mawak asigar dadi kakedekan gumi".

Masaut memenne, "Nah kema Cening luas, nanging da makelo!" Dening meme bapanne lega, lantas majalan kone I Rare Sigaran ngungsi alase, menek gunung tuun gunung.

Kacrita kone ia di Padukuhan dane Jero Dukuh Sakti. Lantas katakonin I Rare Sigaran, "Inggih Jero Dukuh, mawinan titiang rauh mriki, antuk ibuk manah titiange mawak asibak. Mangkin titiang jaga ngrereh nyaman titiange sane malih asibak".

Ngandika Jero Dukuh Sakti, "Beh Cening, nyaman Ceninge anak tusing ja ada di alase tenenan, anak ia ditu di Suargan, di pamedal Ida Betara Guru mrupa paras. Nah Cening tuara tau kranan Ceninge mawak asigar muah kranan Ceninge nongos di Suargan, bapa nuturin Cening. I malu dugas Ceninge nu di belingan, memen Ceninge sisip mamisuh-misuh Ida Betara Guru; dewek Ceninge kambil asibak baan Ida Betara", keto pangandikan dane ngelarang yoga nglepugan asep. Ento asepe tuuta teken I Rare Sigaran.

Kacrita teked lantas ia di Suargan Betara Gurune. Ngandika Ida Betare Guru teken I Rare Sigaran, "Ih Rare Sigaran, apa alih cai?"

Matur lantas I Rare Sigaran, "Inggih Ratu Betara, titiang ngrereh nyaman titiange sane malih asibak".

- 116 -