Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/118

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

Kacrita i panyeroan suba baling gede; belingne ento pagaen sang kalih, Betara Brahma taken I Rungsing.

Kacrita jani Ida Pranda Sakti ngandikaang i panyeroan nyuang yeh, bakal anggan Ida masucian. Nganggalang lantas i panyeroan ngaba jun ka pancoran.

Kacrita Ida Betara Guru mrupa anak alit tedun uli Suargan, ngojog di luanan pasiraman Ida Pranda Sakti tur ngubek yehe, kanti putek kone dadinne. Jani i panyeroan, mara ukana masalud, lantas yehe putek. Ditu lantas ia brangti tur mamisuh-misuh, "Dong cicing cicingan manusane, dadi bani ja mutekang yeh pasiraman Ida Pranda".

Mara keto abet i panyeroan, masaur lantas Ida Betara Guru, "Ih iba jlema corah, ento balingan ibane pagaen ajaka dadua. Dadi iba tusing ngelah kimud teken Pranda Sakti?" Mara keto pangandikan Ida Betara, lantas ngenggalang i panyeroan ka patapan matur taken Ida Pranda, nguningang anake carik ngubek yeh tur matbat dewekipun. Dening keto duka Ida Pranda, lantas Ida ngarad gamange di Pulaki, apang ngrejek anake carik. Pasranab lantas gamange pada nyikep ngalih anake carik. Ida Betara Guru lantas musna, awanan tusing tepukina anake carik. Lantas mlipatan kona buin gamange.

Kacrita i panyeroan, ada kone anak nemenin, tur lantas ia makurenan. Kaselun-selun belingne i panyeroan, lekad kone pianak- ne muani, nanging tuah asibak, adanina I Rare Sigaran.

Gelising satua, kacrita Ida Sang Prabu di Negara Yodia ngada- ang rame-rame, gong muah igel-igelan. Dugasa anto Men Rare Sigaran makeneh mabalih, lantas ia ngomong taken kurenanne, "Bapanne! icang mabalih, Bapanne man ngajak i cening jumah. Yan i caning nagih mabalih, da pesan baanga! Icang kimud ngelah panak kone tuah asigar", keto abatne Men Sigaran, nyak kone ane muani ngempu jumah. Men Rare Sigaran lantas majalan. Kacrita suba ia neked di pabalih-balihan. Anake mabalih jejal pesan, sawatara ada jlama duang tali. Makapateng kona Men Rare Sigaran mabalih ditu.

Kacrita jani I Rare Sigaran, nyilib ia luas mabalih, tuara tawanga taken bapanne.

Tan kacrita I Rare Sigaran di jalan, suba kona ia teked di pabalih - balihan, jag nyluksuk ka tengah ngalih - alihin memanne.

115 -