Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/117

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

20. I RARE SIGARAN

Ada tuturan satua Ida Pranda Waurauh (Pranda Sakti) matapa di Gunung Toklangkir. Kaselun-selun Ida nangun tapa, lantas ada ujan bales pesan, tur kanti blabar agung. Dugas ujane sedeng balesa, ada jlati kalung gede pesan anyud, ngojog di arep Ida Pranda. Yan kenken kapo kayunida, lantas pastunida jlatine ento, apang dadi anak luh jegeg, tur anake luh ento lantas anggonida panyeroan. Kaselun-selun ada nganggon pamitra panyeroane ento; ane nganggon pamitra madan I Rungsing.

Kacrita jani i panyeroan ngalih saang, nepukin lantas ia lelasakan tur saange tuh-tuh .Saange ento lantas aliha teken i panyeroan. Yan mungguhin lelasakane ento, druen Ida Betara Brahma. Ida Betara Brahma lantas mrupa manusa nyagjagin i panyeroan. Dugase ento i panyeroan suba suud mesel saang; ngandika lantas Ida Betara Brahma, "Ih jero anak luh, dadi jerone bani ngalih saang dini?"

Masaut i panyeroan, "Inggih jero, tan wenten ja tiang ngidih ring sira-sira. Awinan tiang purun ngrereh, sengguh titiang tan wenten sane nruenang lelasakane puniki". Buin ngandika Betara Brahma, "Nah lamun keto, lamun baang ja nyanggamain dewek nyaine jani acepok dogen, bakal tusing dadiang wicara. Yan nyai tusing nyak, bakal tunasang patut teken sang yogia matutang", keto pangandikan Betara Brahma, masaut lantas i panyeroan, "Inggih jero, dewek tiange anak sampun wenten nruenang, mangda sampun punika malih ngawinang tiang sisip".

"Nah yadiapin keto, lamun suba nyak nyai ajak masanggama, sing ja ngranaang kenken. Nanging keto, yan suba nira nyanggamain nyai, nyanan petenge da pesan baanga kurenane ngajak nyai. Nah lamun suba ja liwat petenge nyanan, dadi sakeneh nyai".

Dening keto nyak kone i panyeroan, lantas matemu Ida Betara Brahma teken i panyeroan. Di subane suud masanggama, i panyeroan lantas mulih ngaba saangne.

Kacrita nyanan petenge, I Rungsing ngajakin i panyeroan masanggama. I panyeroan tuara nyak, dening inget teken pamunyin anake i tuni. Dening I Rungsing kedeh pesan, mawinan payu i panyeroan kasanggamain. Di subane suud masanggama, saget I Rungsing tuara inget-inget teken dewek, tur lantas ia mati.

114