Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/113

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

"Titiang matur sisip Ratu Raden Mantri, tan pisan titiang ngantenang ayam druen Cokor I Dewa mriki", keto atur Men Bekunge, ngandika buin Ida Raden Mantri, "Meme Bekung, to nyen ne nunun i tunian dini?"

"Titiang madue pianak Ratu Raden Mantri". "Dadi Meme nget suba ngelah pianak bajang teka dija Meme maan pianak?" "Matur sisip Ratu Raden Mantri, antuk titiang ngidih Ratu ring titiang madue nyama, jumah kangin". "Nyen adanne panak Memene?" "Ni Wayan Waluh, Ratu Raden Mantri". Pragat ambulto pa- takon Ida Raden Mantri, lantas Ida mantuk.

Critanne sai-sai kone Ida ka taman kumah Men Bekunge, kacrita Ida Raden Galuh Daa suba anggon Ida ameng-ameng, tur lantas Ida mobot.

Kasuen-suen, kacrita Ida Raden Galuh Singasari suba madue oka istri. Ya matigang sasian okan Ida Raden Galuh Singasari, ya embas kone okan Ida Raden Galuh Daa, lanang.

Kacrita di odalan okan Ida Raden Galuh Singasari. okan Ida Raden Galuh Daa matigang sasian, tur prebeane nigang sasian makejang kamedalang antuk Ida Raden Mantri. Okanida di puri tra rengaang Ida, teka okanidane di taman kone upahang Ida gong muah igel-igelan.

Kacrita jani arin Ida Raden Galuh Daa, Raden Mantri Made, nyilib Ida lunga ngrereh rakane. Sapakaon Ida Raden Mantri Made, mawuwuh-wuwuh kone sungsut Ida Sang Prabu kalih pramesuari Daa, jantos Ida tuara ngrayun-ngrayunang, nangis dogen. kone di pamreman.

Tan crita Ida Sang Prabu kalih pramisuari, kacrita pamargin Raden Mantri Made rauh di jabaan tamane di Koripan dugas tigang sasihan rakanidane. Dening di taman ada pabalih-balihan, lantas Ida kema.

Sarauh Idane ditu, lantas cingakina teken rakanidane, lantas Ida kajagjagin.
"Ye, I Adi Bagus, ne nyen ngiringang mai?"
"Titiang newek nika Embok Ayu".

- 110 -