Kaca:Kembang Rampe Kasusastran Bali Purwa Buku 1.pdf/112

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki kavalidasi

panyeroan Raden Galuh Singasari meli kone sabuk cecirupan di peken. Sasubane ia suud mablanja, lantas ia kapuri, cingakina lantas ia ngaba sabuk teken Radea Mantri, lantas ia mataken, "Ih meme panyeroan, dija meme maan sabuk cecirupan?"

"Antuk titiang numbas Ratu Raden Mantri".

"Indaang balihin, aeng ja luungne nyen ngelah pagaene?" Aturina lantas Ida Raden Mantri.

"Manut pajar sane ngadolin titiang, kocap pakaryan pianak panunggun taman Cokor I Dewa, Men Bekung".

"Ye, Men Bekung ngelah panak ia?"

"Madue Ratu Raden Mantri".

Ngandika Ida Raden Mantri teken rainidane, "Adi, Adi Galuh, mai ja! Tingalin sabuk pagaen panak Men Bekunge! Luungan teken pagaen Adine". Nyagjag lantas Raden Galuh tur lantas nyingakin sabuke.

"Beli Mantri pagaen yange anak tonden mabecikan ne nika, tegarang ja nika sampun mabecikan, ten kaonanga napi ring niki", keto atur arinidane, meneng kone Ida Raden Mantri.

Kacrita nyanan nyanjaange, Ida Raden Mantri lantas lunga ka taman makayun uning teken pianak Men Bekunge. Di subane rauh di taman, ngulkul kone pireng Ida munyin prorogane sig umah Men Bekunge. Lantas Ida kema, macingakan uli diwangan pagehan; be bek gati kone cingakina luh-luhe ne bajang-bajang ngiter anake nunun. Kene kone kayunidane, "Be, ane nunun ento jenenga pi anak Men Bekunge? Dadi Men Bekung kaget suba ngelah pianak bajang, dija se makatang pianak? Angob pesan ja baana gelahe ngenot kajegegan anake nu.nun ento, Yen.ambulne jajegeg kurenan gelahe, kenken ja demene". Keto kone pakayunanidane lantas Ida ngranjing. Sarauh Idane ditu, pasrorot kohe luh-luhe tuun sabatek ne ngiter Ni Wayan Waluh nunun di ampik Men Bekunge. Ni Wayan Waluh tuun uli patununan tur lantas mulihan. Men Bekung muah luh-luhe tamiun Ni Wayan Waluhe, ajaka makejang mamitang lugra nyapa Ida Raden Mantri. Ida Raden Mantri lantas ngandika, nyaru-nyaru nakenang siap teken Men Bekung.

"Meme Bekung"

"Titiang Ratu Raden Mantri".

"Meme ngajinang siap nirane mai? Mara seluk ukana ka- bongbong laut ngeleb. Anak mai dogen ja lakuna i tunian".

- 109 -