Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/6

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭕ 5B]
᭕᭟
ᬰᬶᬭᬄ᭞ᬦᬦᬵ=ᬭᬸᬲᬓ᭄᭟ᬦᬵᬦᬵ=ᬫᬾᬦ᭄ᬤᬳᬾᬦ᭄ᬤᬳᬦ᭄᭟ᬥᬯᬸᬄ=ᬧᬦᬮᬶᬓᬦ᭄᭟ᬤᬯᬸᬄ=ᬩᬤᬯᬸᬄ᭟ᬤᬷᬦ=ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟ᬤᬶᬦ=ᬤᬾᬯᬲ᭟ᬤ᭄ᬯᬷ=ᬤᬤ᭄ᬯ=ᬓᬫ᭄ᬧᬶᬤ᭄᭟
ᬤᬸᬯᬶ=ᬤᬸᬯᬶ᭟ᬤᬸᬳᬶ=ᬢᭀᬬᬳᬶᬦ᭄᭟ᬥᬸᬄ=ᬳᬥᬸᬄ᭟ᬤᬸᬄ=ᬢᭀᬬ᭟ᬲᬭᬶ=ᬲᬲᬸ᭞ᬲᬵᬭᬶ=ᬩᬸᬗ᭟ᬰᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ=ᬳᬓ᭄ᬱᬭ᭟ᬲᬵᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ=ᬧᬦᬄ᭟ᬲᬯᬸᬃ=ᬲᬳᬸᬢ᭄᭟ᬲᬳᬸᬃ=ᬲᬲᬳᬸᬃ᭟ᬯᬵᬓ=ᬫᬸ
ᬜ᭟ᬯᬓ᭄=ᬳᬯᬓ᭄᭟ᬯ᭄ᬯᬿ=ᬲᬹᬃᬬ᭄ᬬ᭟ᬯᬾ=ᬢᭀᬬ᭟ᬫᬢ᭄ᬢ=ᬕᬮᬓ᭄᭟ᬫᬢ=ᬧᬦᬶᬗᬮᬦ᭄᭟ᬫᬣ=ᬪᬝᬵᬭᬲ᭄ᬫᬭ᭟ᬕᬦ=ᬮᬗᬶᬢ᭄᭟ᬕᬡ=ᬳᬶᬢᬸᬗᬦ᭄᭟ᬕᬫᭂᬮ᭄=ᬕᬶᬲᬶ᭟ᬕᬫ᭄ᬫᭂᬮ᭄
=ᬫᬕᬫ᭄ᬫᭂᬮ᭄᭟ᬕᭀᬲ=ᬳᭂᬫᬵᬲ᭄᭟ᬖᭀᬲ=ᬕᭂᬥ᭟ᬩᬘ=ᬫᬫᬘ᭟ᬩᬘ᭄ᬘ=ᬮᬾᬢᭀᬓ᭄᭞ᬧᬸᬳᬸᬦ᭄=ᬮᬶᬸᬂᬧᬸᬜ᭟ᬧᬸᬯᬸᬦ᭄=ᬓᭂᬦᬳᬧᬶ=ᬪᬱ᭄ᬫᬶ᭟ᬧᬸᬚᬶ=ᬩ᭄ᬭᬗ᭄ᬢᬶ᭟ᬧᬹᬚᬶ=ᬳ
[᭖ 6A]
ᬲ᭄ᬢᬯ᭟ᬦᬵᬣ=ᬳᬦᬓᬕᬸᬂ᭟ᬦᬵᬢ=ᬓᬾᬢᭀ᭟ᬭᬵᬱ=ᬓᬫ᭟ᬭᬵᬲ=ᬓᭂᬘᬧ᭄᭟ᬭᬣ=ᬓ᭄ᬭᬾᬢ᭟ᬭᬢ=ᬳᬲᬄ᭟ᬤᬦ=ᬲᬓᬶᬢ᭄᭟ᬤᬵᬦ=ᬧᬯᬾᬯᬾᬄ᭟ᬥᬦ
=ᬓᬲᬸᬕᬶᬳᬦ᭄᭟ᬥᬵᬦ=ᬧᬗ᭄ᬮᬸᬓᬢᬦ᭄᭟ᬤᬰᬶ=ᬳᬤᬰ᭟ᬤᬲᬶ=ᬓᬯᬸᬮ᭟ᬲ᭄ᬣᬦ=ᬲᬸᬲᬸ᭟ᬲ᭄ᬣᬵᬦ᭠ᬕᭂᬦᬄ᭞ᬧᬸᬭᬷ᭟ᬲᬢ=ᬧᬦᬱᬶ᭟ᬰᬢ=ᬲᬵᬢᬸᬲ᭄᭟ᬰ᭄ᬯᬭ=ᬍᬯᬶᬄ᭟ᬲ᭄ᬯᬭ
=ᬫᬸᬜᬶ᭟ᬰᬰᬶ=ᬩᬸᬮᬦ᭄᭟ᬰᬰᬶᬄ=ᬫᬵᬲ᭟ᬰᬶᬮ=ᬩᬢᬸ᭟ᬰᬶᬮ=ᬲᭀᬮᬄ᭟᭠ᬰᬸᬭ=ᬧᬕᭂᬄ᭟ᬲᬸᬭ=ᬤᬾᬯ᭟ᬲᬸᬭᬵ=ᬢᬸᬯᬓ᭄᭟ᬰᬸᬪ=ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄᭟ᬲᬸᬩ=ᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄᭟
ᬩᬳᬸ=ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬩᬯᬸ=ᬫᬭ᭟ᬩᬸᬢ᭄=ᬲᬭᬢ᭄᭟ᬩᬸᬯᬵᬢ᭄=ᬩᭀᬦᬾᬄᬢᬗ᭄ᬓᬄ᭟ᬗᬹᬥ=ᬳᬦᭀᬫ᭄᭟ᬗᬸᬥ=ᬓᬾᬦ᭄ᬓᬾᬦ᭄᭟ᬧᬥ=ᬲᬫ᭟ᬧᬵᬤ=ᬩᬢᬶᬲ᭄᭟ᬧᬤ