Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4A] (physical label incorrect, should have been 4B)
᭔᭟
ᬓ᭞ᬦᬶᬮᭀᬢ᭄ᬨᬮ᭞ᬲ᭄ᬨᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬭᬿᬨᬮ᭄᭞ᬓᬨᬮ᭄᭞ᬨᬮᬫᬹᬮ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬵᬳᬲ᭞ᬓᬵᬢᬭ᭞ᬤᬵᬦᬯ᭞ᬮᬵᬮᬦ᭞ᬦᬵᬮᬶᬓ᭞ᬚᬵᬢᬶ᭞ᬦᬵᬕ᭞ᬭᬵᬓ᭞ᬭᬵᬢᬶ᭞ᬭᬵ
ᬦᬓ᭄᭞ᬲᬵᬦᬓ᭄᭞ᬦᬵᬫ᭞ᬭᬵᬚ᭞ᬭᬵᬫ᭄ᬬ᭞ᬢᬢ᭄ᬓᬵᬮ᭞ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬫᬓᬵᬤᬶ᭞ᬧᬵᬤᬸᬓ᭞ᬲᬵᬕᬭ᭞ᬲᬸᬭᬵᬮᬬ᭞ᬲᬵᬗ᭄ᬲᬭ᭞ᬉᬧᬵᬬ᭞ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭞ᬫᬵᬳ᭟ ᭜ ᭟ᬯᬷᬃᬬ᭄ᬬ᭞
ᬯᬷᬚ᭞ᬳ᭄ᬭᬷᬯ᭞ᬲᬷᬢ᭞ᬧᬷᬢ᭄ᬭ᭞ᬚᬷᬯ᭞ᬕᬷᬢ᭞ᬦᬷᬮ᭞ᬪᬶᬭᬹ᭞ᬪᬷᬦ᭞ᬤᬷᬧ᭞ᬗᬹᬦᬷ᭞ᬤᬾᬯᬷ᭞ᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬧ᭄ᬭᬣᬶᬯᬷ᭞ᬪᬝᬢᬷ᭞ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬷ᭞ᬮᬷᬦ᭞ᬤ᭄ᬯᬷ᭞ᬰᬷᬖ᭄ᬭ᭞ᬯᬷᬭ᭞ᬯᬦᬷᬢ᭟᭠
ᬓᬹᬝ᭞ᬧᬹᬚ᭞ᬭᬹᬧ᭞ᬦᬹᬱ᭞ᬰᬹᬮ᭞ᬪᬹᬢ᭞ᬤᬶᬹᬂᬫᬶᬸᬂ᭞ᬥᬹᬫᬶ᭞ᬫᬥᬹᬭ᭞ᬲᬫᬹᬳ᭞ᬤᬸᬤᬹ᭞ᬫᬮᬬᬹ᭞ᬕᬸᬬᬹ᭞ᬧᬧᬹ᭞ᬯᬥᬹ᭟ ᭜ ᭟ᬤᬿᬢ᭄ᬬ᭞ᬭᬿᬡ᭞ᬤ᭄ᬯᬿᬣ᭞ᬪᬿᬭᬯ᭞
[᭕ 5A]
ᬦᬿᬭᬶᬢᬶ᭞ᬓᬿᬮᬱ᭞ᬫᬹᬭᬿ᭞ᬯᬿᬰ᭄ᬬ᭞ᬫᬿᬣᬶᬮᬷ᭞ᬥᬿᬃᬬ᭄ᬬ᭟ ᭜ ᭟ᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬰᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥ᭞ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬇᬘ᭄ᬙᬵ᭞ᬲ᭄ᬯᬾᬘ᭄ᬙᬵ᭞ᬫᬸᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬚ
ᬕᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬯᬺᬢ᭄ᬢ᭞ᬢᬶᬮᭀᬢ᭄ᬢᬫ᭞ᬉᬢ᭄ᬢᬭ᭞ᬧᬸᬘ᭄ᬙ᭞ᬘᬷᬘ᭄ᬙ᭞ᬮᬸᬗ᭄ᬳ᭞ᬳᬵᬗ᭄ᬳᬶᬂ᭞ᬉᬢ᭄ᬧᬢ᭄ᬢᬶ᭞ᬯᬺᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬲᬶᬗ᭄ᬳ᭟ ᭜ ᭟ᬲ᭄ᬣᬸᬮ᭞ᬲ᭄ᬫᬺᬢᬶ᭞ᬮᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬶ᭞ᬲ᭄ᬨᬝᬶᬓ᭞ᬲ᭄ᬣᬶᬢᬶ᭞ᬲ᭄ᬣᬦ᭞ᬓ᭄ᬱᬢ᭄ᬭᬶᬬ
ᬓ᭄ᬱᬫ᭞ᬓ᭄ᬱᬾᬢᬺ᭞ᬓ᭄ᬱᬾᬧ᭟ᬇᬢ᭄ᬬᬾᬯᬫᬵᬤᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬇᬓᬶᬧᬥᬧᬤᬦᬶᬂᬲ᭄ᬯᬭᬪᬷᬦᬳᬃᬣᬶ᭟ᬅᬱ᭄ᬝ=ᬳᬓᬸᬢᬸᬲ᭄᭟ᬳᬲ᭄ᬢ=ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬅᬲ᭄ᬣᬶ=ᬢᬸᬮᬂ᭟ᬳᬲ᭄ᬢᬶ=ᬕᬚᬄ᭞ᬳᬚᬷ=
ᬩᬧ᭟ᬳᬚᬶ=ᬳᬃᬕ᭟ᬳᬷᬭ=ᬫᬡᬶᬓ᭄᭟ᬳᬶᬭ=ᬫᬦᬶᬭ᭟ᬳᬸᬯᬸᬲ᭄=ᬲᬸᬩ᭟ᬳᬸᬳ᭄ᬯᬸᬲ᭄=ᬩᭂᬤᬄ᭟ᬯᬸᬯᬸᬲ᭄=ᬭᬯᭀᬲ᭄᭟ᬳᬸᬓᬸ=ᬳᬸᬬᬄ᭟ᬯᬸᬓᬸ=ᬯᬵᬭ᭟ᬦᬦ=