Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]
᭒᭟
ᬇᬥᭂᬧ᭄᭞ᬇᬣᬶ᭞ᬇᬓᬸᬂ᭟ᬇᬃᬱ᭄ᬬ᭟ᬉᬓᬶᬃ᭟ᬉᬢ᭄ᬢᬭ᭟ᬉᬚᬃ᭟ᬉᬢ᭄ᬢᬫ᭟ᬉᬢ᭄ᬧᬢᬶ᭟᭠ᬉᬱᬥ᭟ᬉᬢ᭄ᬲᬵᬳ᭟ᬉᬤ᭄ᬬᬵᬦ᭟ᬉᬧᬓᬵᬭ᭟ᬉᬧᬘᬵᬭ᭟ᬏᬓ᭟ᬏᬭᬂ᭟ᬏᬫ᭟ᬏ
ᬗ᭄ᬚᬶᬂ᭟ᬏᬓᬯᬵᬓ᭄ᬬ᭟ᬐᬃᬱᬡ᭄ᬬ᭟ᬐᬃᬮᬗ᭄ᬖ᭟ᬐᬰ᭄ᬯᬃᬬ᭄ᬬ᭟ᬐᬃᬣᬮᬷ᭟ᬑᬀ᭟ᬑᬁ᭟᭠ᬑᬖᬵ᭟[image]᭟ᬑᬱ᭄ᬝ᭄ᬬ᭟ᬑᬱᬥᬶ᭟ᬋᬓ᭄ᬱ᭟ᬋᬚᬸ᭟ᬋᬢᬸ᭟ᬋᬱᬶ᭞ᬋᬤ᭄ᬥ᭞ᬭᬡᬵᬗ᭄ᬕᬡ
᭟ᬕᬡᬶᬢ᭄ᬭᬶ᭟ᬕᬡ᭟ᬓᬡ᭄ᬯ᭟ᬭᬿᬡ᭟ᬫᬶᬡ᭟ᬫᬡᬶᬓ᭄᭟ᬲᬓ᭄ᬱᬡ᭟ᬯᬶᬱ᭄ᬡᬸ᭟᭠ᬓᬺᬱ᭄ᬡ᭟ᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭟ᬮᬓ᭄ᬱ᭄ᬫᬡ᭟ᬮᬓ᭄ᬱᬡ᭟ᬧᬸᬡ᭄ᬬ᭟ᬮᬷᬡ᭟ᬤᬓ᭄ᬱᬶᬡ᭟ᬯᬶᬓ᭄ᬱᬡ᭟
ᬤᬃᬰᬡ᭟ᬰᬾᬯᬡ᭟ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫᬡ᭟ᬦᬭᬬᬡ᭟ᬥᬥ᭟ᬥᬸᬥᬸᬢ᭄᭟ᬥᬸᬢᭂᬂ᭟ᬥᬯᬸᬄ᭟ᬥᬷᬭ᭟ᬥᬃᬫ᭟ᬥᬗ᭄ᬬᬂ᭟ᬥᬡ᭄ᬟ᭟ᬥᬥᬧ᭄᭟ᬥᬍᬫ᭄᭟ᬥᬭᬢ᭄᭟ᬥᭂᬥᭂ
[᭓ 3A]
ᬢ᭄᭟ᬥ᭄ᬬᬫ᭄᭟ᬥᬸᬓᬸᬄ᭞ᬥᬲᬃ᭟ᬥᬾᬯᬾᬓ᭄᭟ᬥᬾᬓᬾᬦ᭄᭟ᬥᬺᬥ᭟ᬥᭂᬧ᭟ᬥᬓᭂᬧ᭄᭟ᬥᬦ᭄ᬢ᭟ᬥᭂᬥᭂᬢ᭄᭟ᬥ᭄ᬬᬫ᭄᭟ᬥᬸᬓᬸᬄ᭟ᬭᬸᬥᬶᬭ᭟ᬥᬸ᭟ᬢᬥᬳᬲᬶᬄ᭟ᬫᬥᬸᬭ᭟ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢ᭟ᬧ᭄ᬭ
ᬥᬦ᭟ᬧᬵᬡ᭄ᬟᬯ᭟ᬲᬥᬦ᭟ᬘᬡ᭄ᬟᬮ᭟ᬳᬶᬡ᭄ᬤᬬᬂ᭟ᬧᬡ᭄ᬟᬮ᭟ᬳᬶᬡ᭄ᬥᬬᬂ᭟ᬫᬡ᭄ᬟᬓ᭟ᬕᬥᬂ᭞ᬕᬥᬸᬂ᭞ᬕᬥᬶᬂ᭞ᬧᬸᬤᬓ᭄᭞ᬯᬥᬹ᭞ᬫᬥ᭄ᬬ᭞ᬧᬵᬥᭂᬫ᭄᭞ᬲᬵᬥ᭄ᬬ᭞ᬲᬵᬥᬸ᭟ᬬᬸᬥ᭟ᬕᬥ᭟ᬫᬥᬸ᭟ᬧᬥ᭟ᬢᭂᬥᬸ
ᬦ᭄᭟ᬯᬶᬥᬶ᭟ᬲᭂᬥᬄ᭟ᬕᬭᬸᬥ᭟ᬲᬫᬥᬷ᭟ᬥᬹᬫ᭄᭟ᬲᬡ᭄ᬟᬶᬂ᭟ᬕᭂᬡ᭄ᬟᬶᬂ᭟ᬢᭂᬡ᭄ᬟᬲ᭄᭟᭠ᬧᬤᬦ᭄ᬥ᭟ᬕᬦ᭄ᬥ᭟ᬣᬦᬶ᭞ᬧᬃᬣᬶᬯ᭟ᬧ᭄ᬭᬣᬫ᭟ᬢᬣᬵᬧᬶ᭟ᬦᬵᬣ᭟ᬭᬣ᭟ᬧᬃᬣ᭞ᬫᬶᬯ᭄ᬬ᭟ᬢᬷᬃ
ᬣ᭟ᬅᬃᬣ᭟ᬳᬶᬣᬶ᭟ᬳᬃᬣᬶ᭞ᬫᬿᬣᬶᬮ᭟ᬓᬣ᭟ᬝᬶᬓ᭟ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭟ᬝᬶᬦᬱ᭄ᬡ᭟᭠ᬝᬶᬓ᭄ᬢ᭟ᬚᬝᬬᬸ᭟ᬧᬝᬓ᭞ᬕᬝᭀᬢ᭄ᬓᬘ᭟ᬪᬝᬭᬖᭀᬱ᭄ᬝᬶ᭞ᬘᬾᬝᬶ᭞ᬮᬝᬶ᭞ᬓᬸᬝ