Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/22

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒᭑ 21B]
᭒᭑᭟
ᬲ᭄᭞ᬗᬶᬮᬸᬢᬮᬶ᭟ᬧᬦᬓ᭄‌ᬓᬢᬓ᭄=ᬧᬦᬓ᭄ᬓᬢᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬦᬓᬢᬓ᭄᭟ᬩᬢᬶᬲ᭄‌ᬲᬫ᭄ᬧᬶ=ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬢᬶᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ
ᬤ᭄ᬯᬶᬧᬹᬃᬯᬫᬶᬯᬄᬤ᭄ᬯᬷᬯᬰᬵᬦ᭟ ᭜ ᭟ᬤ᭄ᬯᬷᬧᬹᬃᬯᬫᬵᬃᬣᬶᬓᭂᬦᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧ᭄ᬓᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬳᬂ᭞ᬭᬶᬂᬲᬧᬸᬦᬧᬶᬦᬾᬯᬾᬦ᭄ᬢᬾᬦ᭄ᬢᬍᬃᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬢᬾ=ᬲᬲᬢᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᭂᬲᬢᬾ
᭟ᬘᬧᬶᬮ᭄=ᬘᬘᬧᬶᬮ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬘᭂᬘᬧᬶᬮ᭄᭟ᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄=ᬩᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᭂᬩᬗ᭄ᬓᬶᬢ᭄᭟ᬕᭂᬩᬸᬕ᭄=ᬕᬕᭂᬩᬸᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬕᭂᬕᭂᬩᬸᬕ᭄᭟ᬲᬸᬫ᭄ᬩᬃ=ᬲᬲᬸ
ᬫ᭄ᬩᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬸᬲᬸᬫ᭄ᬩᬃ᭟ᬭᬵᬫ=ᬭᬭᬵᬫ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬭᬵᬭᬵᬫ᭟ᬋᬕᭂᬧ᭄=ᬭᬋᬕᭂᬧᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬋᬋᬕᭂᬧᬦ᭄᭟ᬍᬩᭂᬂ=ᬮᬍᬩᭂᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞
[᭒᭒ 22A]
ᬍᬍᬩᭂᬗᬦ᭄᭟ᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬂ=ᬕᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬕ᭄ᬭᬕ᭄ᬭᬦ᭄ᬢᬗᬦ᭄᭟ᬯᬺᬢᬾᬦ᭄=ᬧᬧᬺᬢᬾᬦᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬺᬧᬺᬢᬾᬦᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬤ᭄ᬯᬷᬯᬰᬵᬦᬫᬵᬃᬣᬶ᭞ᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓ
ᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬳᬂ᭞ᬢᬍᬃᬲᭂᬭᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂ᭞ᬧ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᭂᬩᭂᬃ=ᬧᬓᭂᬩᭂᬃᬩᭂᬃ᭟ᬓᭂᬢᬾᬮ᭄=ᬧᬓᭂᬢᬾᬮ᭄ᬢᬾᬮ᭄᭟ᬓᭂᬘᭀᬲ᭄=ᬧᬓᭂᬘᭀᬲ᭄ᬘᭀᬲ᭄᭟[stamp]ᬢ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬲᬸᬭᬵ
ᬢ᭄ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬘ᭞ᬧ᭞ᬯᬵᬭᬓ᭄ᬮᬯᬸ᭞ᬫᬲᬾᬳᬶᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞᭑᭔᭞ᬚᬸᬮᬶ᭞᭑᭙᭘᭖᭟ᬓ᭄ᬱᬫᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳᬶᬯᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬩ᭟ ᭜ ᭟