Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/20

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭙ 19B]
᭑᭙᭟
ᬩᬸᬮᬦ᭄᭟ᬤᬰ=ᬳᬤᬰ=ᬗᬤᬰ᭟ᬢᬶᬩᬦ᭄=ᬳᬢᬶᬩᬦ᭄=ᬗᬢᬶᬩᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬗᬦᬹᬢᬶᬂᬯᬃᬕᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲᬓᬤᬶ᭞ᬢᭂᬧᬸᬂ=ᬦᭂᬧᬸᬂ᭟ᬤᬓᭂᬧ᭄=ᬦᬓᭂᬧ᭄᭟ᬧᬲᬂ=ᬫᬲᬂ᭟ᬩ
ᬩᬃ=ᬫᬩᬃ᭟ᬯᭂᬢᬸ=ᬫᭂᬢᬸ᭟ᬘᬓᭂᬢ᭄=ᬜᬓᭂᬢ᭄᭟ᬚᭂᬫᬓ᭄=ᬜᭂᬫᬓ᭄᭟ᬲᬩᬢ᭄=ᬜᬩᬢ᭄᭟ᬳᬩᬲ᭄=ᬗᬩᬲ᭄᭟ᬓᭂᬩᬾᬲ᭄=ᬗᭂᬩᬾᬲ᭄᭟ᬕᬭᬶᬲ᭄=ᬗᬭᬶᬲ᭄᭟ᬬᬰᬬᬂ
=ᬗ᭄ᬬᬰᬬᬂ᭟ᬭᬭᬶᬲ᭄=ᬗ᭄ᬭᬭᬶᬲ᭄᭟ᬮᬮᬸ=ᬗᬮᬸ᭟ᬯᬬᬂ=ᬗ᭄ᬯᬬᬂ᭟ᬳᬩ=ᬗᬩ᭟ᬳᬶᬮᬸᬢ᭄=ᬗᬶᬮᬸᬢ᭄᭟ᬳᬸᬮᬄ=ᬗᬸᬮᬄ᭟ᬳᬾᬩᬢ᭄=ᬗᬾᬩᬢ᭄᭟ᬳᭀᬕᬃ=ᬗᭀᬕᬃ᭟ᬳᭂ᭠
ᬫ᭄ᬧᬓ᭄=ᬗᭂᬫ᭄ᬧᬓ᭄᭟ᬤ᭄ᬯᬷᬧᬹᬃᬯᬬᬾᬦᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬓᬓᬮᬶᬄᬅᬦᬸᬲ᭄ᬯᬭᬬᬂ᭞ᬲᬲᬢᬾ=ᬜᬜᬢᬾ᭟ᬧᬧᬤᬸ=ᬫᬫᬤᬸ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲᬦ᭄ᬥᬶ᭟
[᭒᭐ 20A]
ᬲᬦ᭄ᬥᬶ᭞ᬢᭂᬕᭂᬲ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬧᬢᬶᬫ᭄ᬯᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬵᬗ᭄ᬓᬾᬧ᭄᭟ᬢᬍᬃᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬓᬲᬸᬢ᭄ᬭᬬᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄=ᬫᬵᬤᬦ᭄᭟ᬫᬳᬶᬥᭂᬧ᭄=ᬫᬶᬥᭂᬧ᭄᭟ᬓᬳᬶᬮᬗᬦ᭄=ᬓᬾᬮᬗ
ᬦ᭄᭟ᬤᬶᬳᬶᬩᬶ=ᬤᬷᬩᬶ᭟ᬓᬳᬸᬮᬶᬕ᭄=ᬓᬸᬮᬶᬕ᭄᭟ᬓᬳᬸᬘᬧ᭄=ᬓᭀᬘᬧ᭄᭟ᬓᬳᬾᬩᬢ᭄=ᬓᬾᬩᬢ᭄᭟ᬫᬳᭀᬢᭀᬦ᭄=ᬫᭀᬢᭀᬦ᭄᭟ᬓᬳᭂᬜ᭄ᬘᬓ᭄=ᬓᭂᬜ᭄ᬘᬓ᭄᭟ᬧ
ᬢᬸᬳᬸᬢ᭄=ᬧᬢᬹᬢ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬯᬢᬶᬭᭀᬦ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬚᬶᬳᬦ᭄=ᬲᬚᬾᬦ᭄᭟ᬲᬾᬗ᭄ᬓᬮᬳᬶᬦ᭄=ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬮᬾᬦ᭄᭟ᬧᬲᬗᬸᬳᬦ᭄=ᬧᬲᬗᭀᬦ᭄᭟
᭜ ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬦᬓᬮᬶᬄᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬓᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᭂᬦ-ᬳᬧ=ᬓᭂᬦᬵᬧ᭟ᬓᬸᬩᬸ-ᬳᬸᬯᬸᬕ᭄=ᬓᬸᬩᬹᬯᬸᬕ᭄᭟ᬫᬾᬭᬸ-ᬉᬧᬫ=ᬫᬾᬭᬹᬧᬫᬤᬶᬩ᭄ᬬ-ᬉᬢ᭄ᬢᬫ=