Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/16

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭕ 15B]
᭑᭕᭟
ᬓᬫᬶᬯᬄ᭞ᬓᬮᬶᬮᬶᬄ᭞ᬧᬢᬶᬕ᭄ᬭᬧᬾ᭞ᬧᬭᬯᬶᬸᬂᬭᬢᬸ᭞ᬫᬢᬮᬶ᭞ᬓᬯᬶᬢᬺᬱ᭄ᬡ᭞ᬲᬚᬵᬢᬶ᭞ᬧᬶᬢᬸᬯᬶ᭞ᬓᬫᬶᬧᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬓᬸᬫᬜᬫ᭞ᬧᬭᬶᬲᭀᬮᬄ᭞ᬲᬸᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬲ᭄ᬯᬥᬃᬫ᭞ᬩ᭄ᬭᬕᬮ᭞ᬤᬸᬃᬰᬶᬮ
᭞ᬦᬶᬃᬕᬯ᭄ᬭᬵ᭞ᬉᬧᬚᬶᬯ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬳᬯᬦ᭄ᬥ᭞ᬲᬦᬾᬧᬓᬦ᭄ᬢᭂᬦᬦ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬲᬓᬤᬶᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄‌ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬧᬗᬋᬧ᭄᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᬧᬲᬃ᭞ᬤᬳᬸᬫ᭞ᬭᬶᬂᬧᬸᬭ᭞ᬳᬶᬂᬧᬸᬭᬶ᭟ᬓ᭞ᬤᬶ᭞
ᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬂ᭞ᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬧᬗᬋᬧ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬲᬦᬾᬓᬯᬵᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄ᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭞ᬳᬂ᭞ᬳᬾ᭞ᬳᬦ᭄᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬦᬾ᭞ᬫᬦ᭄᭞ᬯᬵᬦ᭄᭞ᬯᬢᬶ᭟ᬧᬗᬶᬭᬶᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦᬄ
ᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬳᬚᬓ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬚᬓ᭄᭟ᬳᬸᬫᬄ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬸᬫᬳᬾ᭟ᬓᬸᬯᬂ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞
[᭑᭖ 16A]
ᬳᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬲ᭄᭞ᬓᬸᬯᬗᬦ᭄᭟ᬲᬧᬸᬢ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬧᬸᬢᬶᬦ᭄᭟ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬦᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬢᬶᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬦᬾ᭟ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄ
ᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬫᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬫᬦ᭄᭟ᬭᬹᬧ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬯᬵᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬭᬹᬧᬯᬵᬦ᭄᭟ᬲᭂᬦᬶ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬯᬢᬶ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᭂᬦᬶᬯᬢᬶ᭟ ᭜ ᭟
ᬲᬮᬸᬯ᭄ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬶᬸᬂᬚᭂᬸᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᭂᬗ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭟ᬳᬂ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬬᬂ᭟ᬳᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬾ᭟ᬳᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀ
ᬲ᭄᭞ᬦᬦ᭄᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬶᬦ᭄᭟ᬦᬾ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭄ᬦᬾ᭟ᬳᭂᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦ᭄᭟ᬲᬢᬾ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬕ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬢᬾᬦ᭟ᬭᬲ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶ