Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/15

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭔ 14B]
᭑᭔᭟
ᬕᬢ᭄‌ᬥᬶᬢ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬚᬕᬤ᭄ᬥᬶᬢ᭟ ᭜ ᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬮᬾᬫ᭄ᬧᬲ᭄ᬭᬶᬂᬯᬃᬕᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬧᬸᬲ᭄ᬧ᭞ᬯᬶᬸᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬱ᭄ᬧ᭟ᬧᬓ᭄ᬲ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬓ᭄ᬱ᭟ᬪᬲ᭄ᬓ
ᬭ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬪᬱ᭄ᬓᬭ᭟ ᭜ ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂᬫᬯᬶᬢ᭄ᬲᬓᬶᬂᬓ᭄ᬭᬹᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬓᬓᬮᬶᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬓᬳᬗ᭄ᬓᭂᬧᬂ᭞ᬯᭂᬦᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦᬲᬦᬾᬓᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬓᬕᬾᬫ᭄ᬧᬾᬮᬶᬦ᭄᭞ᬫᬵᬗ᭄ᬕᭂᬄᬲᬓ
ᬤᬶᬯᬶᬢ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬗᬦᬹᬢᬶᬦ᭄ᬯᬃᬕᬦ᭄ᬬᬲᬓᬤᬶ᭞ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬚᬶᬸᬂᬦ᭄‌ᬚᬓ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬚᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬸᬜᬜ᭄ᬚᬓ᭟ᬩᬢᬶᬲ᭄‌ᬘᬗᬓ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬩᬢᬶᬲ᭄ᬘ
ᬗᬦᬓ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬩᬢᬶᬰ᭄ᬘᬗᬓ᭄᭟ᬦᬸᬮᬸᬤ᭄‌ᬜᬜᬤ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬸᬤ᭄ᬜᬜᬤ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬸᬚ᭄ᬜᬜᬤ᭄᭟ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄‌ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸ᭠
[᭑᭕ 15A]
ᬮᬶᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬦ᭄ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬯᬭᬡ᭄ᬝᭀᬂᬝᭀᬂ᭟ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄‌ᬥᬲᬃ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬦ᭄ᬥᬲᬃ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬗ᭄ᬕᭀᬡ᭄ᬟᬲᬃ᭟ᬦᬸᬮᬶᬲ᭄‌ᬝᬶᬓ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞
ᬦᬸᬮᬶᬲ᭄ᬝᬶᬓ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬦᬸᬮᬶᬱ᭄ᬝᬶᬓ᭟ᬧᬦᬓ᭄‌ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬧᬢᬸᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄᭞ᬧᬦᬓ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬶ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬦᬓ᭄ᬱᬫ᭄ᬧᬶ᭟ ᭜ ᭟ᬧᬗᬢᭂᬂᬫᬶᬯᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬦᬾᬓᬯᬱ᭄ᬝᬦᬶᬦ᭄᭞ᬧᬗᬢᭂᬂ
᭞ᬮᬸᬯᬶᬃᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬳ᭞ᬧ᭞ᬫᬓ᭞ᬓ᭞ᬧᬢᬶ᭞ᬧᬭ᭞ᬫ᭞ᬓᬧᬶ᭞ᬲ᭞ᬧᬶ᭞ᬓᬫᬶ᭞ᬓᬸᬫ᭞ᬓᬭᬶ᭞ᬲᬸ᭞ᬲ᭄ᬯ᭞ᬩ᭄ᬭ᭞ᬤᬸᬃ᭞ᬦᬶᬂ᭞ᬉᬧ᭟ᬧᬗᬢᭂᬂᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦᬄᬭᬶᬂᬳᬋᬧᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬓᬢᬶᬄ
ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬳ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬓᬢᬶᬄ᭟ᬢᬓᭀᬦ᭄᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬧ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬢᬓᭀᬦ᭄᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬮᬶᬬᬦᬦ᭄ᬲᬦᬾᬲᬵᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬗᬢᭂᬂᬲᬓᬤᬶ᭞ᬫ