Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/13

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭒ 12B]
᭑᭒᭟
ᬯᬯᬦᬂᬲᬓᬤᬶᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬫᬚᬚᬃ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬮᬸᬯ᭞ᬲᬶᬬᬧ᭄᭞ᬲᭂᬭ᭞ᬩᭂᬮᬶ᭞ᬩᭂᬮᬂ᭟ᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬲᬦᬾᬓᭂᬘᬧ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚᭂᬂ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬂ᭞ᬫ᭞ᬓ᭞
ᬲ᭞ᬧ᭞ᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬳᬦ᭄ᬢᬸᬗᬂ᭞ᬲᬓᬤᬶ᭞ᬲᬓ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬫ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫᬭᬲ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫ᭄ᬭᬲ᭟ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬓ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬓᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬓ᭄ᬮᬶ
ᬦ᭄ᬢᬂ᭟ᬭᬹᬧ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬲ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬭᬹᬧ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲ᭄ᬭᬸᬧ᭟ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬄ᭞ᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬢᭂᬃ᭞ᬧ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬧ᭄ᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬭ᭞ᬮ᭞ᬢ
ᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬫᬧᭂᬧᭂᬢ᭄᭟ᬭ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬋ᭟ᬮ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬍ᭟ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬭ​ᭂᬗᬸ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬋᬗᬸ᭟ᬮ​ᭂᬕᬸ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬍᬕᬸ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂ᭞ᬍ᭞ᬫᬗ᭄ᬕᬾᬗᬦ᭄ᬢᬸᬗᬶᬦ᭄᭞ᬧᬢᬹᬢ᭄ᬫᬯᬮᬶᬲ
[᭑᭓ 13A]
ᬓᬤᬶᬯᬶᬢ᭄ᬳᬶᬧᬸᬦ᭄᭞ᬮ᭟ᬬᬾᬦᬶᬂ᭞ᬋ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬓᬭᬶᬫᬗ᭄ᬕᭂᬄᬢᬦ᭄ᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄᭟ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬳᬦᬓ᭄‌ᬍᬓᬶᬕ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬦᬓᬼᬓᬶᬕ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬍᬓᬶᬕ᭄᭟ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄‌ᬋᬓᬾ᭞
ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬋᬓᬾ᭞ᬢᬦ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦᬺᬓᬾ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬦᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬫᭂᬗ᭞ᬢᬸᬃᬫᬲᬸᬓᬸ᭞ᬯ᭄ᬬᬤᬶᬦ᭄ᬫᬳᬸᬮᬸ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬧᭀᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬦ᭄
᭞ᬳᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬕᭂᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬯ᭞…​᭄ᬯ᭞ᬫᬶᬯᬄ᭞ᬬ᭞…​᭄ᬬ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬫᬮᬸ᭞ᬫᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬫᬮ᭄ᬯᬦ᭄᭟ᬲᭂᬧᬶ᭞ᬫᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬂᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᭂᬧ᭄ᬬ᭟ᬲᬧᬸ᭞ᬧᭀ
ᬮᬶᬄᬧᬗᬶᬭᬶᬂ᭞ᬳᬶᬦ᭄᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄᭞ᬲᬧ᭄ᬯᬶᬦ᭄᭟ ᭜ ᭟ᬧᬲᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶ᭠ᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬓᭂᬦᬧᬾᬭᬶᬂᬳᬋᬧᬧᭂᬧᭂᬢ᭄᭞ᬓᭂᬘᬧᬾᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬃᬢᬦ᭄ᬯᭂᬦᬂᬕᬦ᭄ᬢᬸᬗᬂ