Kaca:Bali-lontar-uger-uger-pasang-aksara-bali-300ppi.pdf/11

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭑᭐ 10B]
᭑᭐᭟
ᬗ᭄ᬮᬾᬄ᭞ᬅᬃ=ᬅᬃᬬ᭄ᬬᬂ᭞ᬯᬸ᭞ᬯᬸᬢᬸᬓᬸᬂ᭞ᬧ=ᬧᬦᬶᬭᭀᬦ᭄᭞ᬯ᭞ᬯᬲ᭄᭞ᬫ=ᬫᬳᬸᬮᬸ᭟ᬲᬧ᭄ᬢᬯᬵᬭᬓ᭄ᬭ=ᬭᬤᬶᬢᬿ᭞ᬘ=ᬘᭀᬫ᭞ᬅ=ᬅᬗ᭄ᬕᬭ᭞ᬩᬸ=ᬩᬸᬤ᭄ᬥ᭞ᬯᬺ=ᬯᬺᬳᬲ᭄ᬧᬢᬶ᭞ᬰᬸ
=ᬰᬸᬓ᭄ᬭ᭞ᬰ=ᬰᬦᬶᬰ᭄ᬘᬭ᭟ᬅᬱ᭄ᬝᬯᬵᬭ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬇ=ᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭ᭞ᬕᬸ=ᬕᬸᬭᬸ᭞ᬬ=ᬬᬫ᭞ᬮᬸ=ᬮᬸᬤ᭄ᬭ᭞ᬩ᭄ᬭᬵ=ᬩ᭄ᬭᬵᬳ᭄ᬫ᭞ᬓᬵ=ᬓᬵᬮ᭞ᬉ=ᬉᬫ᭟ᬲᬗ᭄ᬳᬯᬵᬯᬶᬸᬂᬭ᭞ᬤᬂ=ᬤᬗᬸ᭞ᬚ=ᬚ᭠
ᬗᬸᬃ᭞ᬕᬶ=ᬕᬶᬕᬶᬲ᭄᭞ᬦᭀ=ᬦᭀᬳᬦ᭄᭞ᬳᭀ=ᬳᭀᬕᬦ᭄᭞ᬏ=ᬏᬭᬗᬦ᭄᭞ᬉ=ᬉᬭᬸᬗᬦ᭄᭞ᬢᬸ=ᬢᬸᬮᬸᬲ᭄᭞ᬤ=ᬤᬤᬶ᭟ᬤᬰᬯᬵᬭ᭞ᬧ=ᬧᬡ᭄ᬟᬶᬢ᭞ᬧᬵ=ᬧᬵᬢᬶ᭞ᬲᬸ=
ᬲᬸᬓ᭞ᬤᬸ=ᬤᬸᬓ᭞ᬰ᭄ᬭᬷ᭞ᬫ=ᬫᬦᬸᬄ᭞ᬫᬵ=ᬫᬵᬦᬸᬱ᭞ᬏ=ᬏᬭᬵᬚ᭞ᬤᬾ=ᬤᬾᬯ᭞ᬭᬵ=ᬭᬵᬓ᭄ᬱᬲ᭟ᬳᬜ᭄ᬘᭂᬂᬲᬦᬾᬲᬾᬯᭀᬲᬦ᭄᭞ᬰ=ᬰ᭄ᬭᬡ᭞ᬫ=ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭ᭞ᬰ᭄ᬮᭀ=ᬰ᭄ᬮᭀ
[᭑᭑ 11A]
ᬓ᭞ᬗ=ᬗᬭᬦ᭄᭞ᬧ=ᬧᬮ᭞ᬢᬂ=ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄᭞ᬧᬂ=ᬧᬗ᭄ᬮᭀᬂ᭞ᬢᬶ=ᬢᬶᬣᬶ᭞ᬰ=ᬰᬰᬶᬄ᭞ᬭᬄ᭞ᬢᭂᬂ=ᬢᭂᬗ᭄ᬕᭂᬓ᭄᭞ᬇ=ᬇᬰᬓ᭞ᬅᬃ=ᬅᬃᬣ᭞ᬢᬸ=ᬢᬸᬧ᭄ᬬᬄ᭞ᬭᬶ=ᬭᬶᬗ᭄ᬕᬶᬢ᭄᭞ᬢ
=ᬢᬫ᭄ᬩ᭟ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬳᬜ᭄ᬘᭂᬂᬧᬢᬹᬢ᭄ᬓᬢᬸᬮᬶᬲ᭄ᬓᬳᬯᬶᬢ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬘᬭᬶᬓ᭄᭞ᬲᬓᬵᬤᬶ᭞ᬫᭂᬮᬶᬢᭂ᭠ᬕᬮ᭄᭞᭒᭞ᬏᬓ᭄ᬢᬃ᭞ᬳᬚᬶ᭞᭒᭕᭐᭐᭐᭐᭞ᬭᬸ᭞ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭞ᬭ᭞ᬯ᭞ᬯᬵᬭ᭞ᬮᬡ᭄ᬟᭂᬧ᭄᭞ᬢᬶ᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬶᬂ
᭞᭔᭞ᬰ᭞᭙᭞ᬭᬄ᭞᭙᭞ᬢᭂᬂ[strike]᭞᭘᭞ᬇ᭞᭑᭘᭘᭙᭟ ᭜ ᭟…​ᬄ=ᬩᬶᬲᬄ᭟ᬩᬶᬲᬄᬧᬸᬦᬶ᭠ᬓᬯᭂᬦᬂᬓᬲᬸᬭᬵᬢ᭄ᬭᬶᬂᬧᬸᬗ᭄ᬓᬸᬭᬶᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬳᬸᬫᬄ᭞ᬧᬢᬶᬄ᭞ᬩᭀᬭᬾᬄ᭟ᬲᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸ
ᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕ᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬧᬢᭂᬄ(ᬯᭂᬦᬂ)ᬫᬓᬓᬮᬶᬄᬯᭂᬦᬂᬗᬗ᭄ᬕᬾᬩᬶᬲᬄ᭞ᬉᬧᬫᬶ᭞ᬗᬄᬗᬄ᭞ᬗᭀᬄᬓᭀᬄ᭟ ᭜ ᭟ᬲᬸᬮᬸᬯᬶᬭᬶᬂᬓ᭄ᬭᬸᬡᬮᬶᬗ᭄ᬕᬬᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭᬦ᭄ᬬᬫᬪᬷᬦᬬᬦ᭄᭞ᬢᬸᬃ