Kaca:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/9

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭘ 8B]

ᬕᬾ᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬳᬸᬘᬧ᭄᭞ᬓ᭄ᬫᬶᬓᬦ᭄ᬩᬶᬩᬶᬄᬜᬦᬾᬫᬦᬶᬲ᭄‌‌ᬲᬤᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬾ᭞ᬓᬲᭀᬃᬳᬶᬫᬥᬸᬚᬸᬭᬸᬄ᭞ᬳᬲᬶᬂᬓᭂᬫᬶᬓᬗᬫᬓᭂᬚᬂᬗ᭄ᬭᬦᬬᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬲᬶᬄ᭟ᬳᬧᬩᬸᬯᬶᬦ᭄‌‌ᬬᬦ᭄ᬫᬓᭂᬜᬸᬂᬫᬦᬶᬲ᭄ᬫᬗᬾᬤᬦᬶᬦ᭄᭞ᬭ᭠
ᬫ᭄ᬩᬸᬢᬾᬲ᭄ᬮᭂᬫ᭄ᬢᬸᬃᬲᬫᬄ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬧᬮ᭄ᬬᬢᬾᬕᬮᬓ᭄ᬫᬦᬢᬾᬦᬶᬦ᭄ᬳᬢᬶ᭞ᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬫᬗ᭄ᬭᬦᬬᬂᬳᬦᬓ᭄ᬳᬸᬮᬗᬸᬦ᭄᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄‌‌ᬬᬦ᭄ᬧᬃᬡ᭄ᬦᬬᬂᬳᬮᬶᬲᬾᬢᬚᭂᬧ᭄ᬜᬸᬭᬭᬶᬢ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬩᬸᬮᬦ᭄ᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬧᬶᬂᬭᭀ᭟ᬚ᭄ᬭᬶᬚᬶᬦᬾᬮᬸᬭᬸᬲ᭄ᬫᬗᬜ᭄ᬘᬦ᭄᭠
ᬢᬸᬃᬩ᭄ᬢᭂᬓᬦ᭄ᬩᬢᬶᬲᬾᬫᬫᬸᬤᬓ᭄᭟ᬤᬶᬲᬸᬩᬦᬾᬫ᭄ᬮᬚᬄᬗᬶᬦᬂ᭞ᬮᬫ᭄ᬩᬾᬦᬾᬩᬭᬓ᭄ᬜᬸᬫᬗᬄ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬧᬸᬢᬶᬄᬫᬤᬦ᭄ᬢᬵ᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬲᬚᬳᬰ᭄ᬭᬶᬳᬦᬓᬾᬧᬤᬗᬢᭀᬦᬂ᭞ᬫᬶᬲᬶᬧᭂᬲᬦ᭄ᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬦᬾᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮᬓᬾᬦ᭄ᬱᬸᬮᬲᬶᬄᬫᬧᬸ᭠
ᬢ᭄ᬭᬮᬦᬂᬳᬤᬶᬭᬶ᭞ᬳᬦᬾᬢᬸᬲᬶᬂᬲ᭄ᬥᭂᬂᬘᬾᬤᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬓᬫᭂᬮᬳᬦ᭄ᬦᬾᬤᬶᬚᬕᬢᬾᬢᬾᬦᬾᬦᬦ᭄᭚᭜᭚ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬾᬦ᭄ᬱᬸᬮᬲᬶᬄᬳᬾᬮᬶᬂᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬧᬲᬸᬪᬬ᭞ᬢᬸᬃᬲᬸᬩᬢᬸᬢᬸᬕ᭄ᬲᭂᬗ᭄ᬓᭂᬃᬦᬾᬤᬶᬢᬸ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬳᬗᬸᬘᬧ᭄ᬳᬮᭀᬦ᭄᭟ᬤᬸᬄᬩ᭄ᬮᬶ

[᭙ 9A]

ᬭᬵᬚᬧᬮ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬗ᭄ᬓᬸᬂᬭᬶᬂᬳᬸᬪᬬ᭞ᬓᬧᬶᬂᬓᬮᬶᬄᬧᬗᭂᬤᬶᬳᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬓᬤᬕᬶᬗᬶᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬫᬗ᭄ᬓᬶᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬗᬮᬳᬶᬦ᭄ᬩᭂᬮᬶᬓᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦ᭄᭞ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬩᭂᬘᬶᬓ᭄ᬩᭂᬮᬶᬳᬶᬭᬶᬓᬶᬲᬋᬂᬳᭀᬓᬦᬾᬫᬗ᭄ᬤᬵᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄‌‌ᬲᬸᬗ᭄ᬲᬸᬢ᭄ᬓ᭠
ᬬᬸᬦ᭄᭞ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬳᬫᬸᬦᬶᬓᬳᬸᬢᬂᬢ᭄ᬬᬗᬾᬭᬶᬂᬩ᭄ᬮᬶ᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬲᬸᬭᬸᬤ᭄ᬲᬸᬭᬸᬤ᭄‌‌ᬦᬸᬦᬲᬂᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬲᬗ᭄ᬳ᭄ᬬᬂᬯᬶᬥᬶᬯᬰᬵᬲᬓᬶᬂᬓᬾᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬦ᭄᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬩ᭄ᬮᬶᬳᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬭᬳᬃᬚ᭄ᬚᬲᬋᬂᬳᭀᬓᬦᬾᬲᬮᬫᬶᬮᬫᬶᬜ᭞ᬳᬲᬶᬂᬜᭂᬢᬂᬩ᭄ᬮᬶᬳᬧᬂᬕ᭄ᬮᬶᬲ᭄ᬓᬤᬕᬶᬗ
ᬦ᭄᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬶᬦᬲᬓᬤᬶᬫᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬫᬡᬶᬓ᭄ᬱᬓ᭄ᬘᬧ᭄᭟ᬫᬭᬳᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬾᬓᬾᬦ᭄ᬱᬸᬮᬲᬶᬄ᭞ᬧ᭄ᬭᬚ᭠ᬦᬶᬗᭂᬫ᭄ᬩᭂᬂᬬᬾᬄᬧᬦᬶᬗ᭄ᬳᬮᬦᬾᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬤᬤᬶᬩᬳᬦᬗ᭄ᬮᬶᬮᬬᬂᬳᬶᬩᬸᬓ᭄ᬦᬾ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬫᬓ᭄ᬭᬸᬡ᭟ᬤᬹᬄᬭᬢᬸᬫᬵ
ᬲ᭄ᬤᬾᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬮᬲ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬾᬮᬶᬂᬭᬶᬂᬧᬸᬢ᭄ᬭᬵᬦᬾᬓᬦ᭄ᬢᬸᬦ᭄ᬳᬮᬶᬢ᭄᭞ᬤᬸᬭᬸᬂᬳᬸᬦᬶᬂᬭᬶᬂᬧᬸᬦᬧᬧᬸᬦᬧᬶ᭟ᬧᬸᬦᬧᬶᬧᬘᬂᬤᬤᭀᬲ᭄ᬳᭀᬓᬦᬾᬢᬶᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬩᬸᬤᬮ᭄᭞ᬲᭂᬓ᭄ᬱᭂᬓ᭄ᬧᬶ᭠