Kaca:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/74

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭗᭓ 73B]
᭗᭓
᭚ᬧᬸᬧᬸᬢ᭄ᬓᬲᬸᬭᬢ᭄᭞ᬭᬶᬂᬤᬶᬦ᭟ᬋ᭞ᬉ᭞ᬯᬭ᭞ᬮᬗ᭄ᬓᬶᬭ᭄᭞ᬢᬶᬢᬶ᭞ᬧᬂ᭞ᬧᬶᬂ᭞᭑᭓᭟ᬰᬰᬶᬄ᭞᭖᭟ᬭᬄ᭞᭑᭟ᬢᭂᬗ᭄ᬕᭂᬓ᭄᭞᭑᭘᭞ᬇᬰᬓ᭞᭑᭙᭐᭕᭞ᬯᬃᬱᬦᬶᬂᬮᭀᬓ᭚᭜᭚ᬲᬂᬫᬦᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬳᬶᬤᬩᬕᬸᬲ᭄ᬫᬶᬓ᭞ᬭᬶᬂᬕ᭄ᬭᬶᬬᬤ᭄ᬯᬶᬧᬫᬸ
ᬜ᭄ᬘᬦ᭄᭚᭜᭚ᬦ᭄ᬤᬦ᭄ᬲᬦ᭄ᬢᭀᬱᬓ᭄ᬦᬯᬶᬭᬸᬧᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬓᬶᬭᬂᬓᬳᭀᬢ᭄ᬦ᭄ᬬᬓᬧᬚᭂᬗᬦᬤᬾᬲᬂᬲᬸᬤ᭄ᬥ᭄ᬬᬵᬫᬘ᭞ᬳᬬ᭄ᬯᬗ᭄ᬕᬸᬕᬸᬬᬸᬯᬶᬭᬸᬧᬦᬶᬂᬅᬓ᭄ᬱᬭ᭞ᬓᭀᬢᬫᬦᬶᬂᬧᬮᬫ᭄ᬩᬂᬳᬸᬕᬧᬶᬋᬲᭂᬧ᭄᭞ᬳᬧᬦ᭄ᬢᭀᬮᬶᬳᬶᬲᬂᬓᬯᬶᬰ᭄ᬯᬭᬭᬶᬗᬢᬶᬢ᭞ᬲᬶ
ᬮᬶᬄᬫᬗ᭄ᬤᬾᬓᬭᬳᬬ᭄ᬯᬦᬶᬂᬲᬂᬫᬦᬸᬭᬸᬦ᭄᭞ᬫ᭄ᬯᬂᬲᬂᬫᬓᬤᬺᬯ᭄ᬬᬂᬧᬸᬱ᭄ᬝᬓᬇᬓᬶ᭞ᬑᬁᬕ᭄ᬫᬸᬂᬕᬡᬤᬶᬧᬢᬬᬾᬦᬫᬄ᭞᭠ᬑᬁᬅᬁᬲᬭᬰ᭄ᬯᬢ᭄ᬬᬾᬦᬫᬄ᭞ᬑᬁᬤᬶᬃᬖ᭄ᬕ᭄ᬬᬬᬸᬭᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬑᬁᬰᬸᬪᬫᬵᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬢᬢᬲ᭄ᬢᬸ᭞ᬳᬲ᭄ᬢᬸᬰ᭄ᬯᬳᬵ᭚᭜᭚