Kaca:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/68

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭗ 67B]
᭖᭗
ᬫᬯᬲ᭄ᬢᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬸᬢ᭄ᬢᬫᬯᬶᬓᬦ᭄ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬓᬧ᭄ᬭᬩᭀᬦ᭄᭟ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦᬾᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᭂᬫ᭄ᬩᬄᬲᬸᬫᭂᬗ᭄ᬓᭂᬫ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᭀᬫ᭄᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸ᭞ᬤᬾᬯᬕᬸᬂᬪᬝᬵᬭᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬯᬦ᭄ᬢᬄᬜᬸᬳᬸᬦᬂᬧᬶ
ᬲᬦ᭄ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬳᬶᬭᬢᬸᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓ᭟ᬲᬸᬳᬸᬤ᭄ᬓᬾᬢᭀᬮᬳᬸᬢ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᭀᬫ᭄ᬫᬧᬫᬶᬢ᭄᭞ᬢᬸᬫᬸ᭠ᬗᬾᬗ᭄ᬕᬮᬂᬫᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬓᬧᬲᬶᬲᬶᬓᬯᬸᬄ᭟ᬢᭂᬓᭂᬤ᭄ᬤᬶᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬢᭂᬧᬸᬓᬶᬦᬲᬂᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬍᬯᬶᬄᬳᬬᬸᬳᬦᭀᬫ᭄ᬱ᭄ᬤᭂᬓ᭄ᬫᬫᭂᬢᬶᬓ᭄ᬲᭂᬓᬃ᭞ᬫᬯᬲ᭄ᬢ᭄ᬭ
ᬲᭀᬕᬗ᭄ᬭᬯᬶᬢ᭄᭞ᬫᬧᭂᬦ᭄ᬤᬶᬂᬲᬸᬢ᭄ᬭᬤᬤᬸ᭞ᬫᬲᬶᬜ᭄ᬚᬂᬲᬸᬢ᭄ᬭ᭞ᬫᬲᬶᬫ᭄ᬱᬶᬫ᭄ᬫᬲ᭄ᬫᬰᭀᬘᬫᬶᬭᬄᬯᬶᬦ᭄ᬥᬸᬲᬭ᭟ᬓ᭄ᬯᬘᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬲᬸᬢ᭄ᬭᬢᬗᬶᬫᬲᬸᬮᬫ᭄ᬩᭂᬦᬂᬩᬜᬸᬫᬲ᭄᭟ᬲᭂᬗ᭄ᬓᬂᬜᬦᬾᬫᬲᬶᬄᬫᬲ᭄ᬫᬰᭀᬘᬫᬶᬭᬄᬓᬯᭀᬢ᭄‌ᬢᬸᬃᬫᬲ᭄ᬓᬃᬮᬶᬃᬕᬶᬮᭀ᭟ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬭᭀᬫ
ᬦᬾᬤᭂᬫ᭄ᬤᭂᬫ᭄ᬲᬫᬄᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄ᬫᬜᬧᬸᬄᬚᬕᬢ᭄᭞ᬲᬶᬭᬢ᭄ᬫᬬᬦᬾᬮᬸᬯᬶᬃᬰᬰᬶᬄᬢᬗ᭄ᬕᬮ᭄ᬲᬧᬶᬲᬦ᭄᭟ᬬᬦ᭄ᬫᬘᬶᬗᬓ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬾᬦ᭄ᬤᬄᬓᬤᬶᬢᬝᬶᬢ᭄ᬲᬜ᭄ᬚᬦ᭞ᬢᬸᬃᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄ᬤᬩ᭄ᬤᬩ᭄ᬫᬕᬫ᭄ᬧᬭᬦ᭄᭞ᬫᬾᬗ᭄ᬕᬓ᭄ᬫᬾᬗ᭄ᬕᭀᬓ᭄ᬓᬤᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶ᭟ᬩᬸᬯᬶ

[᭖᭘ 68A]
᭖᭘
ᬦ᭄ᬢᬢᬬᬸᬗᬦᬾᬓᬤᬶᬧᬸᬢ᭄ᬭᬶᬕᬕ᭄ᬮᬂ᭞ᬳᬦᬸᬢ᭄ᬢᬶᬢᬦ᭄ᬤᬓᬦ᭄ᬩᬢᬶᬲ᭄᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬓᭂᬫᬶᬓᬦ᭄ᬮᬝᬶᬦᬾᬫᬸᬮᬸᬓ᭄ᬳᬫᬦᬶᬲ᭄᭞ᬢ᭄ᬯᬄᬲᬚᬵᬗᬲᭀᬭᬂᬕᬸᬮᬵᬤ᭄ᬭᬯ᭞ᬳᬸᬦ᭄ᬢᬸᬧᬸᬢᬶᬄᬜᬮᬂᬓᬤᬶᬤᬦ᭄ᬢᬵ᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬧᬬᭀᬥᬭᬦ᭄ᬜ
ᬦᬾᬜᬗ᭄ᬓᬶᬄᬗᬲᭀᬭᬂᬳᬶᬜᬸᬄᬕᬥᬶᬂᬓᭂᬫ᭄ᬩᬃ᭟ᬧᬗᬭᬲᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬮᬸᬲ᭄ᬤᬸᬭᬾᬦ᭄ᬧᬚᬸᬭᬶᬂ᭞ᬳᬭᬄ᭠ᬫᬓᭂᬚᬂᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬘᬾᬤᬦ᭟ᬧᬦ᭄ᬢᭂᬲ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲᬂᬤᬶᬧᬸᬃᬬ᭄ᬬᬦ᭄᭞ᬢᬸᬲᬶᬂᬩᬧᬮᬂ᭟ᬳᬶᬭᬶᬗᬦ᭄ᬜᬦᬾᬳᬦ᭠
ᬓ᭄ᬮᬸᬄᬩᬚᬂ᭞ᬯᭀᬂᬲᬓᬶᬂᬢᬜ᭄ᬚᬸᬂᬧᬸᬭᬵ᭞ᬫᬳᬤᬦ᭄ᬳᬶᬲᭀᬓᬦ᭄ᬤᬧᬵ᭞ᬧᬬᬲ᭄ᬜᬦᬾᬫᬲᬶᬄᬫᬗᬶᬭᬸ᭠ᬢᬂᬳᬢᬶ᭞ᬳᬦᬓ᭄ᬫᬲᬶᬄᬩᬶᬱᬗᬩᬢᬦ᭄ᬤᬂ᭞ᬳᬲᬶᬂᬲᭀᬮᬳᬗᬫᬓᭂᬚᬂᬳᬬᬸ᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬳᬸᬢ᭄ᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳ
ᬦᭀᬫ᭄ᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬩᬦ᭄ᬩᬦ᭄ᬢᬸᬃᬳᬮᬸᬲ᭄᭟ᬥᬸᬄᬩ᭄ᬮᬶᬭᬗ᭄ᬕᬢ᭄ᬭᬶᬚᬝ᭞ᬯᬶᬭᬾᬄᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬓᬍᬯᬶᬳᬦ᭄ᬳᬦ᭠ᬓᬾᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬢᭀᬢᭀᬦᬦ᭄᭞ᬤᬤᬶᬩᬸᬓᬢ᭄ᬬᬂᬢᬸᬲᬶᬂᬲᬶᬤ᭄ᬥᬧᭂᬲᬦ᭄ᬫᬫᭂᬓᭂᬓ᭄ᬧᬜ᭄ᬘᭀᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬶᬬ᭞ᬗᬢᭀᬦᬂᬳᬦᬓᬾᬳᬶᬲ᭄ᬢ᭄ᬭᬶ᭠