Kaca:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/65

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭖᭔ 64B]
᭖᭔
ᬓᭀᬦᬾᬓ᭄ᬭᬱᬓᬬᬸᬦᬾ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄᬢᬍᬃᬜᬶᬭᬫᬂᬭᬕᬵ᭟ᬫᬭᬳᬓᬾᬢᭀᬓᬯᬸᬮᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬫᬢᬸᬃ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬲᬳᬧᬗᬶᬭᬶᬗᬾᬫᬓᭂᬚᬂ᭞ᬕᬃᬕᬶᬢᬧᬶᬲᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦᬾᬫ᭄ᬯᬄᬫᬦᬄᬦᬾ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬮᬸᬗᬵᬗᬫᬭ᭠
ᬦᬶᬦ᭄ᬢᭀᬗᭀᬲ᭄‌ᬬᬾᬳᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀ᭟ᬲᬭᬯᬸᬳᬾᬤᬶᬢᬸ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬳᬶᬤᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬫᬫᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬦ᭄ᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭞ᬕᭂᬮᬶᬲ᭄ᬳᬶᬤᬢᭂᬤᬸᬦ᭄ᬳᬸᬮᬶᬳᬸᬦ᭄ᬤᬓᬦᬾᬢᬸᬃᬗ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬲᬸᬃᬮᬸᬗ᭄ᬕᬸᬄ᭞ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬗ᭄ᬓᬶᬮᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧᬡ᭄ᬥᬶᬢ᭟ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬲᬂᬋᬱᬶᬫᬢᬓᬾ᭠
ᬦ᭄᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬶᬤᬾᬯᬲᬓᬶᬂᬤᬶᬚᬵ᭞ᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᭂᬫ᭄ᬩᬾᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬯᬸᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓᬶ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬲᬶᬄᬳᬶᬤᬾᬯᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬩ᭄ᬯ᭠ᬢ᭄‌‌ᬭᬯᬸᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓᬶᬲᬋᬂᬫᬓᬾᬄ᭟ᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦᬲᬂ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬳᬶᬤᬾᬯᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬧᬭᬭᬢᬸ᭟ᬮᬯᬸᬢ᭄ᬓᬘᬯᬶᬲ᭄ᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬶᬭᬗ᭄ᬕᬢ᭄ᬭᬶᬚᬝᬵ
ᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬲᬂᬋᬱᬶ᭟ᬳᬢᬸᬃᬦᬾ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬲᬂᬋᬱᬶ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬶᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬕᬸᬲ᭄ᬢᬶ᭞ᬲᬦᬾᬫᬪᬶᬱᬾᬓᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬚᬸᬫᭂᬦᭂᬂᬭᬢᬸᬭᬶᬂᬯᬦᭀᬓ᭄ᬮᬶᬂ᭞ᬘᬭᬂᬲᬭᬶᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬧᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾ᭟ᬲᬫᬮᬶᬄᬓᬥᬫ

[᭖᭕ 65A]
᭖᭕
ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬧ᭄ᬭᬪᬸᬲᬦᬾᬚᬸᬫᭂᬦᭂᬂᬢᬍᬃᬭᬶᬂᬧᬸᬭᬶᬯᬦᭀᬓ᭄ᬮᬶᬂ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬩ᭄ᬯᬢ᭄ᬮᬸᬗ᭄ᬳᬦ᭄ᬳᬶᬤᬦᬾᬭᬯᬸᬄᬫ᭄ᬭᬶᬓᬶᬧ᭄ᬭᬬᬫᬧᬶᬓᬢ᭄᭞ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬢᬦ᭄ᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᭀᬮᬶᬄ᭞ᬭᬭᬶᬲ᭄ᬭᬯᬸᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬫ᭄ᬭᬶᬓᬶᬗᬺᬋᬄᬢᭀᬬ᭞ᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬱ᭠
ᬓᬶᬂᬲ᭄ᬫᭂᬂᬧᬫᬃᬕ᭄ᬕᬶᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬧᬶᬓᬢ᭄ᬭᬶᬂᬢᭂᬗᬄᬳᬮᬲᬾ᭟ᬗᬦ᭄ᬢᭀᬲ᭄ᬫᬓᬓᬮᬶᬢ᭄ᬧᭂᬢ᭄ᬓᭂᬩᬸᬲᬾᬫᬗᭂᬦ᭄ᬢᬓᭂᬦ᭄ᬢᬓ᭄᭞ᬢᬸᬃᬩᭂᬤᬓ᭄ᬮᬬᬄᬓᬯᬸᬮᬦᬾᬲᬫᬶᬢᬦ᭄ᬲᬶᬧᬶᬲᬶᬧᬶ᭞ᬳᬗ᭄ᬕᬾᬦ᭄ᬫᬗᬶᬘᬮᬂᬍᬲᬸᬫᬶᬯᬄᬳᬵᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬲ
ᬋᬂᬲᬫᬶ᭟ᬲᬂᬋᬱᬶᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬭᬶᬲ᭄᭞ᬢᬸᬃᬳᬶᬤᬫᬫᬦ᭄ᬢᭂᬕ᭄ᬧᬸᬧᬸ᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭞ᬚᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬭᬤᬾᬦ᭄ᬫᬦ᭄ᬢ᭄ᬭᬶᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬧᬸᬢ᭄ᬭᬦ᭄ᬳᬶᬤᬓᬾᬦ᭄ᬱᬸᬮᬲᬶᬄ᭞ᬩ᭄ᬬᬂᬳᬶᬤᬦᬾᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬲᬓᬶᬂᬲ᭄ᬯᬃᬕ᭄ᬕᬦ᭄᭟ᬳᬚᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾ
ᬫᬧᭂᬲᬾᬗᬦ᭄ᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭟ᬧᬸᬦᬧᬶᬧᬢᬸᬢ᭄ᬳᬲᬧᬸᬦᬶᬓᬵ᭟ᬮᬦ᭄ᬢᬲ᭄ᬱᬂᬓᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬳᬶᬦ᭄‌ᬢᬸᬱ᭄ᬝᬋᬡᬧᬶᬲᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬾ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬫᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬶᬂᬲᭀᬭᬶᬂᬮᬶᬗ᭄ᬕᬶᬳᬶᬤᬵᬲᬂᬋᬱᬶᬢᬸᬃᬫᬧᬸᬮᬶᬲᬳᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬜᬸᬗ᭄ᬓᭂᬫᬶᬦ᭄ᬳᬶᬤᬲᬂᬋ