Kaca:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/5

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭔ 4B]

ᬫᬲᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬢᭂᬫ᭄ᬧᬮ᭄ᬭᬶᬂᬧᬓᬬᬸᬦᬦ᭄᭞ᬚᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬢ᭄ᬬᬂᬦᬕᬶᬗᬶᬦ᭄᭟ᬲᬚᬯᬶᬦᬶᬂᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬦ᭄ᬤᬯᭂᬕᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦᬂᬧᬶᬲᬦ᭄ᬗ᭄ᬭᬯᭀᬲᬗ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬫᬶᬦ᭄ᬤᬄᬲᬧᬶᬲᬦ᭄ᬭᬶᬂᬚ᭄ᬭᭀᬦᬾ᭞ᬬᬦ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮ᭄ᬬᬦᬦ᭄᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬲᬸ
ᬓᬓᬧᬤᬃᬯ᭄ᬯ᭟ᬫᬭᬓᬾᬢᭀᬧᬗᬦ᭄ᬤᬶᬓᬦ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬦᬾ᭞ᬩᬸᬯᬶᬦ᭄ᬗᬯᬯᬦᬶᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬲᬶᬲᬶᬧ᭄‌‌ᬕᭂᬂᬋᬡᬲᬶᬦᬫ᭄ᬧᬸᬭ᭞ᬦ᭄ᬤᬯᭂᬕᬂᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬶᬘᬧᬶᬲᬦ᭄᭞ᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬫᬗᭂᬫ᭄ᬩᭂᬂᬗᭂᬫ᭄ᬩᭂᬂᬬᬾᬄᬧᬦᭀᬦ᭄᭞ᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮᬦᬾ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬭᬢᬸᬫᬵ᭠
ᬲ᭄ᬳᬢ᭄ᬫᬵᬚᬶᬯᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬩᭀᬬᬚᬫᬲ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬲᬦᬾᬲᬃᬯ᭄ᬯᬫᬸᬮᬾᬧᬫᬶᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬸᬦᬶᬓ᭞ᬦᬗᬶᬂᬓ᭄ᬥᭂᬄᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾ᭞ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬧᬸᬦᬶᬓᬫᬡᬶᬓ᭄ᬫᬚᬮᬦ᭄᭞ᬲᬦᬾᬯᬶᬘᬓ᭄ᬱᬡᬢᬸᬃᬧ᭄ᬭᬚ᭄ᬜᬵᬦ᭄᭞ᬲᬸᬓᬯᬶᬃᬬ᭄ᬬᬫᬫᬗ᭄ᬕᬸᬄᬓᬧ᭄ᬭᬪᭀ
ᬦ᭄᭞ᬲᬦ᭄ᬤᬶᬗᬸᬘᬧ᭄ᬲᬶᬤ᭄ᬥᬶᬫᬸᬜᬶ᭟ᬲᬫᬮᬶᬄᬓᬶᬦᬲᬶᬳᬦ᭄ᬤᬾᬦᬶᬂᬚᬕᬢ᭄᭞ᬭᬹᬧᬧ᭄ᬓᬶᬓ᭄ᬳᬜᬓ᭄ᬭᬯᬃᬢ᭄ᬢᬶᬢᬸᬃᬲ᭄ᬩᭂᬂᬳᬍ᭠ᬧ᭄‌‌ᬩᬸᬤ᭄ᬥᬶᬥᬃᬫ᭄ᬫ᭞ᬧᬸᬦᬶᬓᬲᬦᬾᬧᬫᬶᬢᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬫ᭄ᬧᬲᬸᬳᬸᬦ᭄ᬧ᭄ᬢᭂᬂᬍᬫᬄᬧᬳᬶᬘᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾ᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬓᬾᬢᭀᬓᭂᬤᭂᬄᬧᭂ

[᭕ 5A]

ᬲᬦ᭄ᬧᬶᬦᬸᬦᬲ᭄ᬦᬾᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭞ᬳᬶᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬓᬫᭂᬫᭂᬕᬦ᭄ᬧᬶᬲᬦ᭄ᬜᬯᬸᬭᬶᬦ᭄ᬳᬢᬸᬃᬦᬾᬩᬸᬓᬓᬾᬢᭀ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬶᬤᬫᬰᬩ᭄ᬤᬳᬭᬶᬲ᭄᭟ᬤᬹᬄᬤᬾᬯᬯᭀᬂᬳᬩᬕᬸᬲ᭄᭞ᬩᭂᬲ᭄ᬓᬮᬶᬯᬢ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬯᭂᬯᬶᬤᬶᬳᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾᬢ᭄ᬓᬾᬦᬶᬂᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬳ
ᬦᬾᬢ᭄ᬯᬭᬧᬢᬸᬢ᭄‌‌ᬧᬢᬸᬢᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭟ᬧᬸᬦᬧᬶᬳᬶᬤᬾᬯᬤᬾᬭᬾᬂᬫᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬭᬩᬶ᭟ᬬᬦ᭄ᬯᬦ᭄ᬢᬄᬢᬸᬳᬸᬤᬾᬭᬾᬂᬫᬭᬩᬶ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬦᬕᬶᬗᬶᬦ᭄ᬧᬗᭂᬤᬶᬳᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾ᭞ᬦᬗᬶᬂᬳᬩᭀᬲ᭄ᬩᭀᬲ᭄ᬓᬾᬯᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄᭞ᬬᬾᬦᬶᬂᬯᬾᬦ᭄ᬢᭂᬦ᭄ᬳᬦᬓ᭄ᬳᬦᬶᬸᬮᬶᬢ᭄ᬮᬦᬂᬳ
ᬤᬶᬭᬶ᭞ᬢ᭄ᬬᬂᬫᬧᬫᬶᬢ᭄ᬩᬸᬤᬮ᭄ᬓᬇᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬮᭀᬓ᭟ᬫᬢᬸᬃᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬤᬾᬯᬲᬂᬳᬬᬸ᭞ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬤᬸᬭᬸᬂᬧᬶᬲ᭠ᬦ᭄ᬫᬤ᭄ᬭᬸᬯᬾᬓᬸᬋᬡᬦ᭄᭞ᬬᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬢᬦ᭄ᬳᬶᬘᬭᬶᬂᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬯᭀᬂᬓᬯ᭄ᬮᬲ᭄ᬳᬃᬱ᭞ᬧᬸᬦᬧᬶᬤᬤᭀᬲ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬗᬾᬫᬜᬤ᭄ᬫᬵ᭞ᬢ᭠
ᬦᬸᬭᬸᬗᭂᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬧᬤᭂᬫ᭄ᬢᬦ᭄ᬧᬦᭂᬤᬵ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬳᬦ᭄ᬢᬸᬓ᭄ᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬮᬶᬦ᭄ᬢᬂᬲ᭄ᬯᬾᬘᬦ᭄ᬳᬶᬤᬾᬯᬦᬾᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂ᭞ᬢᬍᬃᬢᬶ᭠ᬢ᭄ᬬᬂᬢᬦ᭄ᬧᬸᬭᬸᬦ᭄ᬫᬢᬸᬃᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯ᭞ᬫᬗ᭄ᬤᬵᬲᬫ᭄ᬧᬸᬦ᭄ᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬓᬲᭂᬗ᭄ᬕᬸᬄᬢᬦ᭄ᬤ᭄ᬭᬸᬄᬭᬶᬂᬳᬶᬤᬾᬯᬳᬶᬭᬶᬂᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬳᬶᬭᬶᬓᬶ᭟ᬳᬶᬗ᭄ᬕᬶᬄᬢᬶᬢ᭄ᬬᬂᬦᬸᬦ᭠