Kaca:Bali-lontar-satwa-i-durma-250ppi.pdf/3

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Kaca puniki sampun kauji-wacén

[᭒ 2B]

ᬦ᭄ᬜᬦᬾᬤᬶᬢᬫᬦ᭄᭞ᬳᬤᬗᭂᬧᬶᬓ᭄ᬩᬸᬗᬮᬳᬸᬢ᭄ᬗᬤᭂᬓᬶᬦ᭄᭞ᬳᬤᬗᭂᬫ᭄ᬩᬸᬲ᭄ᬓᭂᬮᬫ᭄ᬩᬶᬮᬓᬃᬫᬲᬶᬭᬫ᭄ᬓᬢ᭄ᬮᬕᬦᬾ᭞ᬫ᭄ᬯᬄᬳᬤᬫᬳᬭᬲ᭄ᬳᬭᬲ᭄‌‌‌‌ᬢᬸᬃᬳᬤᬲᬮᬶᬂᬢᬶᬫ᭄ᬧᬸᬕ᭄ᬳᬚᬶᬩᬸᬗ᭞ᬧ᭄ᬭᬚᬦᬶᬳᬶᬮᬂᬓᭂᬜᭂᬮ᭄ᬦᬾ᭟ᬬᬦ᭄ᬳᬸᬧᬫᬶᬬᬂ
ᬳᬦᬓᬾᬮᬸᬄᬧᬶᬢᬸᬂᬤᬶᬭᬶᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀ᭞ᬢᬦ᭄ᬩᬶᬦᬲᬓᬤᬶᬳᬶᬲᬤ᭄ᬧᬤᬵ᭞ᬫᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬲᬭᬶ᭟ᬳᬶᬭᬵᬚᬧ᭠ᬮᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬗᬯᬲ᭄‌‌ᬗ᭄ᬮᬶᬂᬮᬶᬂᬲᬃᬯ᭄ᬯᬶᬜᬶᬗᬶᬤᬂᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬤᬶᬩᬢᬦ᭄ᬧᬸᬜᬦ᭄ᬧᬸᬥᬓᬾ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬤᬳᬦᬓ᭄ᬢᬳᬸᬤᬾᬯᬾ᭠
ᬓ᭄ᬦᬾᬗᬶᬦ᭄ᬢᬶᬧ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭟ᬓᬜ᭄ᬘᬶᬢ᭄ᬲᬸᬩᬫᬓᭂᬮᬸᬗᬯᬲ᭄ᬗᭂᬮᬶᬂᬮᬶᬂᬤᬶᬢᬸᬜᭀᬗ᭄ᬓᭀᬓ᭄᭞ᬫᬭᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬥᬭᬶᬦᬾᬢᭀᬢᭀᬦᬦ᭄ᬫᬓᬶᬦ᭄ᬓᬶᬦᬦ᭄ᬫᬲᬶᬭᬫ᭄᭞ᬳᬤᬫᬭᬗᭂᬫ᭄ᬩᬸᬲ᭄‌‌ᬪᬹᬱᬡ᭞ᬳᬤᬳᭂᬦᬸᬫᬗᬶᬲᭂᬧ᭄ᬱ᭄ᬓᬃᬫ᭄ᬯᬄᬲᬸᬩᬳᬤᬢᭂᬥᬸᬦ᭄ᬳᬗᬸ
ᬫ᭄ᬩᬂᬳᬗᬶᬤᭂᬭᬶᬦ᭄ᬢᭂᬮᬕ᭟ᬦᬗ᭄ᬳᬶᬂᬓᬾᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬥᬭᬶᬦᬾᬧᬶᬢᬸᬂᬲᬶᬓᬶᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀ᭞ᬢᬦ᭄ᬦᬳᬦ᭄ᬧᭂᬲᬦ᭄ᬮᬓᬃᬫᬫ᭠ᬗ᭄ᬕᬸᬄᬩᬜ᭄ᬘᬦ᭞ᬢᬦ᭄ᬫᬭᬶᬫᬳᬾᬦᭂᬂᬳᬾᬦᭂᬗᬦ᭄ᬫᬲᬶᬭᬫ᭄‌‌ᬫ᭄ᬯᬄᬫᬳᬶᬤᭂᬃᬳᬶᬤᭂᬭᬦ᭄ᬳᬗᬸᬫ᭄ᬩᬂᬤᬶᬢᭂᬮᬕᬦᬾᬲᬮᬶᬂᬩᬸᬭᬸ᭟ᬤᬾ

[᭓ 3A]

ᬦᬶᬂᬯᬶᬤ᭄ᬬᬵᬥᬭᬶᬦᬾᬳᭂᬦ᭄ᬢᭀᬕᬃᬕᬶᬢᬧᭂᬲᬦ᭄ᬓᬬᬸᬦ᭄ᬦᬾᬤᬶᬢ᭄ᬮᬕᬦᬾᬫᬘᬡ᭄ᬥ᭞ᬲᬶᬂᬚᬳᬾᬮᬶᬂᬢᭂᬓᬾᬦ᭄ᬳᬧᬦ᭄ᬳᬧᬦ᭄᭟ᬤᬶᬢᬸᬮᬯᬸᬢ᭄ᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮᬗᬫᬭᬬᬂᬓᬢᭀᬗᭀᬲ᭄ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬦᬾᬗᭂᬦᬳᬂᬪᬹᬱᬡ᭞ᬢᬸᬃᬜ᭄ᬮᬶᬩ᭄ᬱᬶᬩ᭄ᬧᬚᬮᬦ᭄ᬜ
ᬦᬾᬲᬤᬳᬮᭀᬦ᭄᭞ᬳᬕᬾᬫᬲᬶᬗᬶᬤᬦ᭄ᬤᬶᬩᬢᬦ᭄ᬧᬸᬥᬓᬾ᭟ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬢᬸᬩᬳᬦᬗᬾᬓᬤᬬᬫᬫᬮᬶᬂᬓ᭄ᬮᬫ᭄ᬩᬶᬦ᭄ᬲᬂᬳᬦᭀᬫ᭄᭞ᬢᬸᬃᬜᬶᬗᬶᬤᬂᬤᬾᬯᬾᬓ᭄ᬦᬾ᭞ᬳᬧᬂᬳᭂᬤᬓᬦ᭄ᬢᬶᬢᬯᬗ᭟ᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬲᬶᬤᬩᬳᬦᬫᬫᬮᬶᬂᬓ᭄ᬮᬫ᭄ᬩᬶᬦᬾᬳᭂ
ᬦ᭄ᬢᭀ᭞ᬓᬶᬮᬶᬢᬩᬳᬦ᭄ᬚᭀᬯᬦ᭄ᬤᬯᬵ᭞ᬮᬳᬸᬢ᭄ᬗᬾᬗ᭄ᬕᭂᬮᬂᬩᬸᬗ᭄ᬲᭂᬮᬵᬳᭂᬗ᭄ᬓᭂᬩᬗ᭟ᬤᬾᬦᬶᬂᬲᬸᬩᬫᬳᬶᬲᬶᬳᬶ᭠ᬥᭂᬧ᭄ᬜᬳᬶᬭᬵᬚᬧᬮ᭞ᬢᬸᬫᬸᬮᬶᬳᬶᬬᬩᬗᬸᬦ᭄ᬳᬸᬮᬶᬤᬶᬢᬸᬫᬓᬶᬍᬲᬦ᭄᭞ᬫᬚᬮᬦ᭄ᬓᭀᬧᬢ᭄ᬮᬦ᭄‌‌ᬲᬫ᭄ᬩᬶᬮᬗᬕᭂᬡ᭄ᬥᬂᬕᭂᬡ᭄ᬥᬶᬂ᭞ᬫᬧᬶᬫᬧᬶ
ᬢ᭄ᬯᬭᬢ᭄ᬯᬭᬢᬳᬸᬳᬸᬡ᭄ᬥᬸᬓ᭄ᬯᬢᭂᬓ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬦᬾᬫᬲᬶᬭᬫ᭄ᬤᬶᬢᬸ᭟ᬤᬤ᭄ᬬᬦ᭄ᬜᬯᬢᭂᬓ᭄ᬯᬶᬤ᭄ᬬᬥᬭᬶᬦᬾᬫᬶᬋᬗᬂᬳᬦᬓ᭄ᬕᭂᬡ᭄ᬥᬂᬕᭂᬡ᭄ᬥᬶᬂᬤᬶᬲᬫ᭄ᬧᬶᬂᬢ᭄ᬮᬕᬦᬾ᭞ᬫᬘᬶᬗᬓᬦ᭄ᬓᬗᬶᬦ᭄ᬢᬸᬲᬶᬂᬳᬤᬳᬦᬓ᭄᭞ᬓᬯᬸᬄᬫᬲᬶᬄᬢᭀᬲᬶᬂᬳᬤ᭞ᬗᬶᬤᭂᬃᬪᬸᬯᬦᬫᬘᬶᬗᬓ᭠